Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tehničar investicionog održavanja uređaja i opreme Puno radno vreme

na SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „VASA PELAGIĆ” u Kovin (Poslato na 29-10-2020)

Tehničar investicionog održavanja uređaja i opreme


Oglas važi od: 28.10.2020.

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA
„VASA PELAGIĆ”
26220 Kovin, Cara Lazara 261
tel./faks: 013/742-200, 744-893, 744-632
e-mail: vasapelagickovin@gmail.com

Tehničar investicionog održavanja uređaja i opreme
za 50% radnog vremena

USLOVI: završena srednja škola. Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 - odluka US, 113/17 i 95/18 - autentično tumačenje), Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 81/17, 6/18 i 43/18) koja je stupila na snagu 08.09.2017. godine, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene u čl. 139, 140, 142, 144 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“; br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19 i 6/20), i to: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje; 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da su državljani RS i5) da znaju srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi pod tačkama 1-4 dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkama 1), 3), 4) i 5) - diploma, uverenje o nekažnjavanju, državljanstvo i dokaz o poznavanju jezika, sastavni su deo prijave na konkurs i podnose se uz prijavu na konkurs zajedno sa formularom koji se može preuzeti na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a dokaz pod tačkom 2) (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, koji će uz potrebnu dokumentaciju dostaviti ustanovi. Konkurs će biti otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Uz prijavu kandidat podnosi: 1. overenu fotokopiju diplome, 2. uverenje da nije kažnjavan za naznačena krivična dela i da se protiv njega ne vodi postupak za navedena dela pred nadležnim sudovima, 3. overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS (koje nije starije od 6 meseci), 4. dokaz da je stekao obrazovanje na srpskom jeziku ili je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (diploma izdata na srpskom jeziku koja je priložena kao dokaz po tačkom 1. smatra se dokazom o znanju srpskog jezika) i 5. popunjen formular koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Srednja stručna škola „Vasa Pelagić”, 26220 Kovin, Cara Lazara 261. tel. 013/742-200. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „VASA PELAGIĆ”


Pregledano: 999 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters