Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OŠ „MIKA MITROVIĆ“ u Bogatić (Poslato na 29-10-2020)

Pedagoški asistent


Oglas važi od: 28.10.2020.

OŠ „MIKA MITROVIĆ“
15350 Bogatić, Vojvode Stepe 4

Pedagoški asistent
koji pruža podršku učenicima romske nacionalnosti kojima je potrebna dodatna podrška, na određeno vreme do kraja školske 2020/2021. godine, odnosno do 31.08.2021. godine

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: 1. da imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, IV stepen stručne spreme; 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje o tome kao dokaz dostavlja kandidat koji bude izabran pre zaključenja ugovora o radu); 3. da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5. da znaju srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 6. da znaju romski jezik; 7. imaju savladan program obuke za pedagoškog asistenta prema Pravilniku o programu obuke za pedagoškog asistenta („Sl. glasnik RS” broj 11/10), shodno članu 10 Pravilnika o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Sl. glasnik RS“, br. 87/2019) ili shodno članu 8 i 9 Pravilnika o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Sl. glasnik RS“, br. 87/2019).

OSTALO: Kandidat uz odštampan i popunjen prijavni formular (koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) treba da dostavi sledeća dokumenta: dokaz da poseduje odgovarajuće obrazovanje (original ili overenu fotokopiju diplome); dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz MUP-a, da nije starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija); uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija); dokaz da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, u tom slučaju kandidat dostavlja pisani dokaz da je položio srpski jezik po programu visokoškolske ustanove - original ili overenu fotokopiju); sertifikat o završenoj obuci za pedagoškog asistenta u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za pedagoškog asistenta („Sl. glasnik RS” broj 11/10), shodno članu 10 Pravilnika o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Sl. glasnik RS” br. 87/2019) ili sertifikat o završenoj obuci u skladu sa čl. 8 i 9 Pravilnika o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Sl. glasnik RS” br. 87/2019) (original ili overena fotokopija). Napomena: dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima - dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava nije moguće dostavljanje dokaza o ispunjenosti uslova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Škola nije u obavezi da vraća konkursnu dokumentaciju. U skladu sa članom 155. stav 1 i 2 u vezi sa članom 154 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Na prijavnom formularu kandidati treba da dopišu adresu prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon i adresu elektronske pošte ako je kandidat poseduje. Prijavni formular sa dokazima dostaviti u roku 8 dana od dana oglašavanja u publikaciji „Poslovi” na adresu: OŠ „Mika Mitrović”, Vojvode Stepe 4, 15350 Bogatić. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i preko telefona: 015/7786-145.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „MIKA MITROVIĆ“


Pregledano: 266 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters