Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „PETAR LEKOVIĆ” u Požega (Poslato na 29-10-2020)

Nastavnik...


Oglas važi od: 28.10.2020.

OSNOVNA ŠKOLA
„PETAR LEKOVIĆ”
31210 Požega, Petra Lekovića 1
tel. 031/811-176
e-mail: osplekovic@gmail.com

Nastavnik matematike

Nastavnik muzičke kulture
sa 35% radnog vremena

Nastavnik nemačkog jezika
sa 65% radnog vremena

Nastavnik matematike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
2 izvršioca

Nastavnik španskog jezika
sa 66% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: kandidati treba da ispunjavaju uslove iz člana 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 - dr. Zakon, 10/19 i 6/20) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19 i 2/2020); i to: 1. da ima odgovarajuće obrazovanje; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih mađunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik kao jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad;

OSTALO: Svi kandidati popunjavaju formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani obrazac prijavnog formulara kandidati dostavljaju i: 1. kratku biografiju (CV), 2. overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 3. potvrdu ili uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci); 4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci (orginal ili overenu kopiju), 5. izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom, (orginal ili overenu kopiju); 6. kandidat koji ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina dostavlja odgovarajuću potvrdu /uverenje visokoškolske ustanove o broju ostvarenih bodova, odnosno položenim ispitima iz pedagogije i psihologije, odnosno uverenje o položenom stručnom ispitu/ispitu za licencu. Kandidat koji nema obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina je obavezan da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao i uslov za polaganje ispita za licencu (smatra se da nastavnik, koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina; 7. dokaz o znanju srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima u Nacionalnu službu za zapošljavanje koja će izvršiti procenu primenom standardizovanih postupaka. Lekarsko uverenje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Prijave na konkurs podneti lično ili slati na adresu Osnovna škola „Petar Leković”, 31210 Požega, Petra Lekovića 1, sa naznakom „Za konkurs”. Rok za podnošenje prijave 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju.


Pregledano: 582 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters