Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika kao nematernjeg; Ložač kotlova Puno radno vreme

na OŠ „VUK KARADžIĆ“ u Sjenica (Poslato na 29-10-2020)

Nastavnik srpskog jezika kao nematernjeg; Ložač kotlova


Oglas važi od: 28.10.2020.

OŠ „VUK KARADžIĆ“
36310 Sjenica, Kladnica

1. Nastavnik srpskog jezika kao nematernjeg

2. Ložač kotlova

USLOVI: Uz prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kadnidati su dužni da dostave sledeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost uslova za prijem u radni odnos iz čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: 1. da imaju odgovarajuće obrazovanje iz čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 2. psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz. tač. 1), 3), 4) i 5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) ovog pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Prijavni formular kandidati popunjavaju na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i isti odštampan dostavljaju školi uz ostalu dokumentaciju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Prijave dostaviti lično u školi ili na gorenavedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 252 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters