Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik geografije Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „SVETOZAR MARKOVIĆ“ u Vranje (Poslato na 29-10-2020)

Nastavnik geografije

Oglas važi od: 28.10.2020.

OSNOVNA ŠKOLA
„SVETOZAR MARKOVIĆ“
17500 Vranje, Francuska bb
tel. 017/404-220, 411-623

Nastavnik geografije
sa 30% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa funkcije pomoćnika direktora škole, a najkasnije do 31.08.2021. godine

USLOVI: opšti uslovi propisani Zakonom o radu i uslovi određeni čl. 139 Zakona o osnovama sistema obarzovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), i to: 1. odgovarajuće visoko obrazovanje - vrste i stepena stručne spreme utvrđene čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, (master akademske studije, specijalističke akademske ili master strukovne studije, ili obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. g.), 2. psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4. državljanstvo Republike Srbije, 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi kojima se dokazuje ispunjenost uslova: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje (overena fotokopija diplome ili uverenja o diplomiranju), 2) uverenje da nije osuđivan za dela navedena u 3 tački uslova, pribavlja se kod nadležne Policijske uprave (original ili overena fotokopija), 3) uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci i izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), 4. dokaz da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno - vaspitni rad, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlja školi. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1. 3. 4. i 5. su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2. odnosno lekarsko uverenje dostavlja samo izabrani kandidat, pre zaključenja ugovora o radu. Potrebno je da kandidat uz prijavu dostavi i svoju kraću radnu biografiju sa podacima o adresi stanovanja, kontakt telefonu i imejl-adresi. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za nastavnika geografije“, kandidat može podneti lično u školi radnim danima od 8 do 14 časova ili poslati putem pošte, na adresu škole: OŠ „Svetozar Marković”, 17500 Vranje, Francuska bb. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati. Konkurs sprovodi konkursna komisija po postupku koji je propisan zakonom. Kontakt telefon za dodatne informacije: 017/404-220 i 411-623.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „SVETOZAR MARKOVIĆ“


Pregledano: 1243 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters