Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar škole; Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove; Nastavnik matematike Puno radno vreme

na SREDNjA POLjOPRIVREDO-VETERINARSKA ŠKOLA “STEVAN SINĐELIĆ” u Vranje (Poslato na 29-10-2020)

Sekretar škole; Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove; Nastavnik matematike

Oglas važi od: 28.10.2020.

SREDNjA POLjOPRIVREDO-VETERINARSKA
ŠKOLA “STEVAN SINĐELIĆ”
17500 Vranje, Braće Ribnikar bb
tel. 017/404-366

Sekretar škole
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, odnosno do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, odnosno do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Nastavnik matematike
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, odnosno do povratka sa funkcije direktora

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24 Zakona o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene odredbama čl. 139, 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019 i 27/2018- dr. zakoni) i Pravilnikom o vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane (“Sl. glasnik RS” Prosvetni glasnik”, br. 5/2015, 10/2016, 2/2017, i 13/2018). Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: 1. prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2. overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, 3. original / overena fotokopija uverenja o državljabnstvu Republike Srbije, 4. original / overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, 5. original / overena fotokopija uverenja o neosuđivanosti, 6. radnu biografiju i telefon za kontakt, 7. dokaz da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obarazovno-vaspitni rad, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Svi dokazi se prilažu u originalu ili kopiji koja je propisno overena kod javnog beležnika. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a potrebnu dokumetaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavlja školi u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana Odlukom direktora del. br. 883 od 22.10. 2020. godine. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši NSZ primenom standardizovanih postupaka. Ukoliko je već izvršena psihološka procena sposobnosti (u periodu od 6 meseci pre isteka roka za prijavu na ovaj konkurs), kandidat će u prijavi naznačiti kada i gde je izvršena. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkusna komisija obavlja razgovor sa kandidatima i donosi rešenje o izboru kanidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Razgovor sa kandidatima obaviće se u prostorijama škole o čemu će kandidati biti naknadno obavešteni. Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objavljivanja konkusda u publikaciji „Poslovi“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je sekretar škole na tel. 017/404-366. Prijave slati na adresu: Poljoprivredno-veterinarska škola „Stevan Sinđelić“, Vranje, Braće Ribnikar bb. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Pregledano: 1734 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters