Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač u domu; Magacioner/ekonom; Spremačica; Kuvar/poslastičar; Pomoćni kuvar; Radnik obezbeđenja Puno radno vreme

na SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA - ŠABAC u Šabac (Poslato na 29-10-2020)

Vaspitač u domu; Magacioner/ekonom; Spremačica; Kuvar/poslastičar; Pomoćni kuvar; Radnik obezbeđenja/čuvar

Oglas važi od: 28.10.2020.

SREDNjA POLjOPRIVREDNA
ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA - ŠABAC
15000 Šabac, Vojvode Putnika 58

Vaspitač u domu

USLOVI: stečeno odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o vrsti obrazovanja vaspitača i stručnih saradnika i uslovima i kriterijumima za izbor stručnog saradnika-asistenta u domu učenika („Sl. glasnik RS”, br. 77/14) odnosno: 1) lice koje je završilo studije drugog stepena i koje je steklo odgovarajući akademski naziv master vaspitač, sa kojim može da izvodi vaspitni rad u domu učenika srednjih škola; 2) lice koje je završilo studije drugog stepena i koje je steklo odgovarajući stručni, odnosno akademski naziv; 3) lice koje je završilo osnovne studije na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, čiji je stručni naziv u pogledu prava koja iz njega proizilaze izjednačen sa akademskim nazivom master.

Magacioner/ekonom

USLOVI: stečeno odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Srednjoj poljoprivrednoj školi sa domom učenika Šabac, tj. završen IV stepen stručne spreme.

Spremačica

USLOVI: stečeno odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Srednjoj poljoprivrednoj školi sa domom učenika Šabac, tj. završen I stepen stručne spreme, odnosno završena osnovna škola.

Kuvar/poslastičar
2 izvršioca

USLOVI: stečeno odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Srednjoj poljoprivrednoj školi sa domom učenika Šabac, tj. srednje obrazovanje smera kuvar, poslstičar, kulinarski tehničar, prehrambeni tehničar, pekar, mesar.

Pomoćni kuvar

USLOVI: stečeno odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Srednjoj poljoprivrednoj školi sa domom učenika Šabac, tj. srednje obrazovanje smera kuvar, poslstičar, kulinarski tehničar, prehrambeni tehničar, pekar, mesar.

Radnik obezbeđenja/čuvar
2 izvršioca

USLOVI: stečeno odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Srednjoj poljoprivrednoj školi sa domom učenika Šabac, tj. srednje obrazovanje. Kandidat za radno mesto radnik obezbeđenja bez oružja/čuvar je dužan da u roku od 3 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa položi ispit za licencu za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja bez oružja.

OSTALO: Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US, 113/17 i 95/18 - autentično tumačenje), treba da ispunjava i uslove predviđene članom 139 stav 1 tačke 1, 2, 3, 4 i 5 i članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS”, br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19 i 6/20) i posebne uslove predviđene čl. 2 Pravilnika o vrsti obrazovanja vaspitača i stručnih saradnika i uslovima i kriterijumima za izbor stručnog saradnika-asistenta u domu učenika („Sl. glasnik RS”, br. 77/14). Uz prijavu na konkurs kandidat treba da dostavi: 1) overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 2) dokaz da je stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overenu fotokopiju); 3) uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju), ne starije od 6 meseci; 4) izvod iz matične knjige rođenih; 5) potvrdu da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 6) kraću biografiju. Kandidat koji bude izabran dužan je da pre zaključenja ugovora o radu dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima, ne starije od 6 meseci. Proveru psihofizičkih sposobnosti kandidata za rad sa decom i učenicima, koji uđu u uži izbor, vršiće Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka, a pre donošenja odluke o izboru. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (formular je dostupan u delu „Novo na sajtu”). Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima, zajedno sa odšampanim prijavnim formularom se dostavljaju na adresu škole. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kontakt telefon: 015/344-583.


Pregledano: 836 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters