Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ” u Vršac (Poslato na 29-10-2020)

Spremačica

Oglas važi od: 28.10.2020.

OSNOVNA ŠKOLA
“VUK KARADžIĆ”
26300 Vršac, Dvorska 17-19
e-mail: vuk.karadzic1@gmail.com

Spremačica
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) i to da: 1. da ima odgovarajuće obrazovanje (I stepen stručne spreme, osnovno obrazovanje); 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tačke 1), 3), 4) i 5) ovog člana podnose se uz prijavu na konkurs, a iz stava 1 tačka 2) ovog člana pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads), a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi, lično ili poštom. Uz prijavni formular sa zvanične internet stranice, potrebno je da kandidat dostavi sledeću dokumentaciju: kratku biografiju (CV); overenu fotokopiju (kod javnog beležnika) dokumenta o stečenom odgovarajućem stepenom stručne spreme; uverenje da nije osuđivan-original (1.uverenje iz nadležne službe MUP-a i 2. uverenje iz nadležnog osnovnog suda, ne stariji od 6 meseci); original izvod iz matične knjige rođenih, na propisanom obrascu sa hologramom ili overenu kopiju (kod javnog beležnika); uverenje o državljanstvu, original ili overenu kopiju (kod javnog beležnika), ne starije od 6 meseci; overenu kopiju (kod javnog beležnika) lične karte ili očitanu ličnu kartu; ukoliko dokument nije izdat na srpskom jeziku, potvrdu da zna srpski jezik, a za lica koja su stekla obrazovanje na srpskom jeziku -dokaz da kandidat zna srpski jezik dokazuje se overenom kopijom dokumenta o stečenom odgovarajućim stepenom stručne spreme. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) prilaže izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati koji su izabrani u uži izbor upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Odluku o izboru kandidata doneće konkursna komisija nakon dobijanja rezultata psihološke procene kandidata, u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje kao i prijave onih kandidata koji ne ispunjavaju uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme. Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima i dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se dostavljaju lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole: 066/805-6503 i vuk.karadzic1@gmail.com.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 640 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters