Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE“ u Rača Kragujevačka (Poslato na 29-10-2020)

Nastavnik...


Oglas važi od: 28.10.2020.

OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE“
34210 Rača Kragujevačka, Karađorđeva 102
tel. 069/808-4221

Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i fizičkih aktivnosti
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, za rad u izdvojenim odeljenjima škole u Saranovu i Đurđevu

Nastavnik muzičke kulture
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, za rad u izdvojenim odeljenjima škole u Saranovu i Đurđevu, sa 50% radnog vremena

USLOVI: Uslovi koje kandidat mora da ispunjava: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 stav 1 tačka 1) podtačke (1) i (2) i tačkom 2) i stavom 2 istog člana Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020) i odgovarajući stepen i vrsta obrazovanja za radno mesto za koje se podnosi prijava po konkursu u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20 i 8/20) (dokaz: overena fotokopije diplome o odgovarajućem obrazovanju i stepenu i vrsti obrazovanja; podnosi se uz prijavu na konkurs); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (napomena: dokaz o ispunjenosti ovog uslova dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu); da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (dokaz: uverenje o neosuđivanosti, podnosi se uz prijavu na konkurs u originalu ili overenoj fotokopiji, navedeni dokaz ne može biti stariji od 6 meseci računajući od datuma objavljivanja konkursa); da je državljanin Republike Srbije (dokaz: uverenje o državljanstvu podnosi se uz prijavu na konkurs u originalu ili overenoj fotokopiji, navedeni dokaz ne može biti stariji od 6 meseci računajući od datuma objavljivanja konkursa); da zna srpski jezik (dokaz: overena kopija javne isprave kojim se dokazuje da je kandidat stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku, na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili je položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove - podnosi se uz prijavu na konkurs, ovaj dokaz dostavljaju samo kandidati koji nisu stekli obrazovanje na srpskom jeziku).

OSTALO: Pored navedenog, kandidat treba da dostavi: odštampan prijavni formular koji popunjava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; izvod iz matične knjige rođenih, u originalu ili overenoj fotokopiji; biografiju. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“, na adresu škole: Osnovna škola „Karađorđe“, Karađorđeva 102, 34210 Rača Kragujevačka, sa naznakom: „Za konkurs za slobodna radna mesta“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Telefon za bliže informacije: 069/808-4221. Osoba za kontakt: Borko Petrović, sekretar škole.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE“


Pregledano: 257 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters