Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik geografije Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA ZRENjANIN u Zrenjanin (Poslato na 29-10-2020)

Nastavnik geografije


Oglas važi od: 28.10.2020.

TEHNIČKA ŠKOLA ZRENjANIN
23000 Zrenjanin, Stevice Jovanovića 50

Nastavnik geografije
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 70% radnog vremena

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da ima: odgovarajuće obrazovanje stečeno na: a) studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta i studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama: prof. geografije; dipl. geograf; prof. istorije - geografije; dipl. geograf - prostorni planer; dipl. prof. geografije - master; dipl. geograf - master; master geograf; master profesor geografije; master prof. geografije i informatike; master prof. biologije i geografije, znanje srpskog jezika; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa učenicima (dokaz o ispunjenosti ovog uslova pribavlja samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu); državljanstvo Republike Srbije; da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Uz prijavu na konkurs dostaviti: popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), overenu fotokopiju diplome (uverenja) o završenom fakultetu, original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, original ili overenu fotokopiju uverenja (izvoda iz kaznene evidencije) Ministarstva unutrašnjih poslova kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan. Fotokopije priloženih dokumenata moraju biti overene. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijavljeni kandidati biće pozvani na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave na konkurs slati poštom ili predati lično sa naznakom „Za konkurs“, na adresu škole: Tehnička škola, Stevice Jovanovića 50, 23101 Zrenjanin.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA ZRENjANIN


Pregledano: 206 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters