Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik praktične nastave, oblast zdravstvo i socijalna zaštita, u obrazovnom profilu stomatološka Puno radno vreme

na ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 29-10-2020)

Nastavnik praktične nastave, oblast zdravstvo i socijalna zaštita, u obrazovnom profilu stomatološka sestra - tehničar


Oglas važi od: 28.10.2020.

ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA
11000 Beograd, Stanka Vraza 63

Nastavnik praktične nastave, oblast zdravstvo i socijalna zaštita, u obrazovnom profilu stomatološka sestra - tehničar
sa 40% radnog vremena

USLOVI: 1) VII/1 stepen stručne spreme, doktor stomatologije; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (izvod iz kaznene evidencije MUP-a); 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Kandidati uz prijavni formular dostavljaju dokumentaciju (u overenoj kopiji). Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3)-5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Na osnovu čl. 154 st. 7 i Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja ustanova konkursna komisija će dostaviti rešenje o izboru kandidata po raspisanom konkursu. Prijave slati poštom, na adresu Zubotehničke škole, Stanka Vraza 63, 11050 Beograd.


Skoro postavljeni poslovi ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 243 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters