Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent; Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „SLAVA KOVIĆ” u Bogatić (Poslato na 29-10-2020)

Pedagoški asistent; Vaspitač


Oglas važi od: 28.10.2020.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„SLAVA KOVIĆ”
15350 Bogatić, Janka Veselinovića 3

Pedagoški asistent
za decu i učenike romske nacionalnosti kojima je potrebna dodatna podrška u obazovanju, na određeno vreme do kraja radne 2020/2021. godine, odnosno do 31.08.2020. godine

USLOVI: pedagoški asistent može da bude lice koje ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i članom 8 Pravilnika o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu, odnosno lice koje ima: obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, IV stepen stručne spreme, psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ii davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštičenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonm utvrđeno diskriminatorno ponašanje, državljanstvo Republike Srbije, zna srpski jezik na kojem ostvaruje vaspitno-obrazovni rad, zna romski jezik, ima savladan program obuke za pedagoškog asistenta prema Pravilniku o programu obuke za pedagoškog asistenta („Sl. glasnik RS” broj 11/10), shodno članu 10. Pravilnika o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Sl. glasnik RS” br. 87/2019).

OSTALO: Kandidat koji se prijavljuje na radno mesto pedagoškog asistenta za decu i učenike romske nacionalnosti kojima je potrebna dodatna podrška u obazovanju popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uz odštampani prijavni formular treba da priloži: 1. dokaz da poseduje odgovarajuće obrazovanje (original ili overenu fotokopiju diplome), 2. dokaz o znanju srpskog jezika (dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, u tom slučaju kandidat dostavlja pisani dokaz da je položio srpski jezik po programu visokoškolske ustanove - original ili overenu fotokopiju), 3. dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskiminatorno ponašanje (uverenje/potvrda iz MUP-a, ne starije od šest meseci, original ili overena fotokopija, 4. dokaz da je državljanin Republike Srbije (original ili overenu fotokopiju-ne starije od šest meseci), 5. dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima dostavlja kandidat pre zaključenja ugovora o radu (original ili overena fotokopija), 6. sertifikat o završenoj obuci za pedagoškog asistenta u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za pedagoškog asistenta (original ili overena fotokopija). Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o kandidatu (ime, prezime, adresa prebivališta, odnosno boravišta, kontakt telefon i adresa elektronske pošte ako je kandidat poseduje). Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Konkurs za pedagoškog asistenta”. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana njegovog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. Dokumentacija se može dostaviti lično ili poštom na adresu: Predškolska ustanova „Slava Ković” Bogatić, Janka Veselinovića 3, 15350 Bogatić. Predškolska ustanova nema obavezu da prijavljenom kandidatu vraća dokumentaciju. Bliža obaveštenja mogu se dobiti u sekretarijatu Predškolske ustanove „Slava Ković” Bogatić, na broj telefona: 015/7786-881.

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do njenog povratka sa porodiljskog bolovanja

USLOVI: vaspitač može da bude lice koje ispunjava uslove propisane članom 139 i članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno lice koje ima: visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje, VI stepen stručne spreme; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ii davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštičenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, državljanstvo Republike Srbije, zna srpski jezik na kojem ostvaruje vaspitno-obrazovni rad, ima dozvolu za rad/licencu.

OSTALO: Kandidat koji se prijavljuje na radno mesto vaspitača na određeno vreme popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uz odštampani prijavni formular treba da priloži: 1. dokaz da poseduje odgovarajuće obrazovanje (original ili overenu fotokopiju diplome), 2. dokaz o znanju srpskog jezika (dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće brazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, u tom slučaju kandidat dostavlja pisani dokaz da je položio srpski jezik po programu visokoškolske ustanove - original ili overenu fotokopiju), 3. dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskiminatorno ponašanje (uverenje/potvrda iz MUP-a, ne starije od šest meseci, original ili overena fotokopija, 4. dokaz da je državljanin Republike Srbije (original ili overenu fotokopiju, ne starije od šest meseci), 5. dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima dostavlja kandidat pre zaključenja ugovora o radu (original ili overena fotokopija), 6. dozvola za rad licenca (original ili overena fotokopija). Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o kandidatu (ime, prezime, adresa prebivališta, odnosno boravišta, kontakt telefon i adresa elektronske pošte ako je kandidat poseduje). Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Konkurs za vaspitača na određeno vreme”. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana njegovog ovjavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. Dokumentacija se može dostaviti lično ili poštom na adresu: Predškolska ustanova „Slava Ković” Bogatić, Janka Veselinovića 3, 15350 Bogatić. Predškolska ustanova nema obavezu da prijavljenom kandidatu vraća dokumentaciju. Bliža obaveštenja mogu se dobiti u sekretarijatu predškolske ustanove „Slava Ković” Bogatić, na broj telefona: 015/7786-881.


Pregledano: 281 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters