Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši sanitarni tehničar/ sanitarno - ekološki inženjer Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 29-10-2020)

Viši sanitarni tehničar/ sanitarno - ekološki inženjer

Gradski zavod za javno zdravlje, BeogradNa osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 i 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 96/2019, 58/2020-aneks I), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-6749/2020 od 27.08.2020.godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Odluke direktora Gradskog zavoda V-5 broj 4735/1 od 27.10.2020. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

I

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom:

1. Jedan ( 1 ) izvršilac na radno mesto viši sanitarni tehničar/ sanitarno - ekološki inženjer – Centar za ekotoksikologiju, zbog povećanog obima posla u trajanju do tri meseca.
- Opis posla: uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu (vode za piće, bazenskih, površinskih i otpadnih voda, zemljišta, vazduha, namirnica, hrane, predmeta opšte upotrebe i otpada, kao i merenja nivoa buke); sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti; sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; obavlja sanitarno-higijenski pregled objekata; priprema podatke za izradu izveštaja, studija, elaborata; primenjuje dokumenta sistema menadžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tehničara Jedinice i načelnika Jedinice.

- Uslovi:

•Visoko obrazovanje medicinske struke:
- na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
•stručni ispit;
•licenca;
•najmanje šest meseci radnog iskustva;
•vozač B kategorije.

- Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:
•diplomu/uverenje o završenom visokom obrazovanju medicinske struke;
•uverenje o položenom stručnom ispitu;
•licencu;
•fotokopiju vozačke dozvole;
•dokaz o stečenom radnom iskustvu od najmanje šest meseci;
•izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
•uverenje o državljanstvu;
•fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
•potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.

II

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.

III

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.
Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja i na oglasnoj tabli i internet portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd.
Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:
Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.

Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.

Rok važenja
05.11.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Viša škola
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 6 meseci
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd-Stari Grad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Stručni ispit ili licenca
položen stručni ispit i licenca
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)


Skoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 590 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters