Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „ŽIKICA JOVANOVIĆ ŠPANAC“ u Bela Crkva (Poslato na 04-11-2020)

Nastavnik razredne nastave


Oglas važi od: 04.11.2020.

OSNOVNA ŠKOLA
„ŽIKICA JOVANOVIĆ ŠPANAC“
15313 Bela Crkva
tel. 015/591-003

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme preko 60 dana, odnosno do povratka zaposlenog sa funkcije direktora škole

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019 i 6/20), odnosno: da ispunjava uslove predviđene čl. 140-142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da u pogledu stručne spreme ispunjava uslove u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20 i 8/20), odnosno da je: 1) profesor razredne nastave, 2) profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom, 3) profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu, 4) master učitelj, 5) diplomirani učitelj - master; 6) profesor razredne nastave i likovne kulture za osnovnu školu; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da je državljanin Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, kao i da se protiv njega ne vodi istraga ni krivični postupak. Kandidati uz prijavni formular prilažu: overenu foto-kopiju diplome o stečenom obrazovanju (kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, dostavlja i overenu foto-kopiju diplome o završenim studijama prvog stepena), uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava (ne starije od 6 meseci); potvrdu ili uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga ni krivični postupak izdata od strane nadležnog suda (ne starije od 6 meseci); original izvod iz matične knjige rođenih; original uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, dostavljaju i dokaz da poznaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - overena foto-kopija diplome ili uverenja o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili overena foto-kopija uverenja, odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; biografija. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnom internet sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odštampan formular uz navedenu dokumentaciju dostavljaju na adresu: OŠ „Žikica Jovanović Španac“, Bela Crkva, 15313 Bela Crkva, u roku od 10 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“, sa naznakom za koje radno mesto se prijavljuju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Sve dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti u sekretarijatu škole, na broj: 015/591-003.


Pregledano: 298 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters