Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Pedagoški asistent; Radnik na održavanju higijene/čistač Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “DUBRAVA” u Knjaževac (Poslato na 04-11-2020)

Nastavnik...; Pedagoški asistent; Radnik na održavanju higijene/čistač


Oglas važi od: 04.11.2020.

OSNOVNA ŠKOLA
“DUBRAVA”
19350 Knjaževac, Ivana Milutinovića bb
tel. 019/739-606, 738183

Nastavnik ruskog jezika
za 33% radnog vremena, za rad u izdvojenom odeljenju škole u Kalni, na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31.08.2021. godine

Nastavnik francuskog jezika
za 44% radnog vremena, na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31.08.2021. godine

Nastavnik likovne kulture
za 20% radnog vremena, za rad u izdvojenom odeljenju škole u Kalni, na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31.08.2021. godine

Nastavnik fizike
za 20% radnog vremena, za rad u izdvojenom odeljenju škole u Kalni, na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31.08.2021. godine

Pedagoški asistent
na određeno vreme do 31.08.2021. godine

Nastavnik tehnike i tehnologije
za 30% radnog vremena, za rad u izdvojenom odeljenju škole u Kalni, na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31.08.2021. godine

Nastavnik matematike
za 65% radnog vremena, za rad u izdvojenom odeljenju škole u Kalni, na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31.08.2021. godine

Radnik na održavanju higijene/čistač
za 42% radnog vremena, na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31.08.2021. godine

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1) da imaju odgovaruće visoko obrazovanje stečeno - na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to na studijama drugog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet odnosno grupe predmeta; na studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarnestudije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne ili stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka - na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; kandidat za pedagoškog asistenta treba da ima IV stepen stručne spreme; kandidat za radnika na održavanju higijene/ čistača treba da ima I stepen stručne spreme; 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična delaiz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja iprotiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje, u skladu sa zakononom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju aplikacioni formular koji se nalazi na sajtu MPNTR i odštampan formular dostavljaju ustanovi sa dokumentacijom u prilogu: diplomom o stečenoj stručnoj spremi, u overenoj fotokopiji; uverenjem o neosuđivanosti iz nadležne policijske uprave, u originalu ili overenoj fotkopiji; uverenjem o državljanstvu, u originalu ili overenoj fotokopiji; izvodom iz MKR, u originalu ili overenoj fotokopiji; očitanom ličnom kartom. Kandidati za pedagoškog asistenta treba da ispunjavaju uslove iz Pravilnika o pedagoškom i andragoškom asistentu („Sl. glasnik RS” br. 87/19) i dostavljaju potvrdu o pohađanju uvodnog modula na osnovu koga stiču pravo da konkurišu za radno mesto pedagoškog asistenta. Kandidati koji budu ušli u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka (važi za sva radna mesta). Konkursna komisija sačiniće listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene iz tačke 5 i obaviti razgovor sa njima (o terminu razgovora biće obavešteni putem telefona i mejla koji su dostavili u aplikacionom formularu.) U roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora komisija će doneti rešenje o izboru kandidata. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) izabrani kadidati dostavljaju pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatrnje i podneta dokumentacija sa prijavnim formularom ne vraća se kandidatima. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji NSZ „Poslovi”. Ukoliko dan isteka roka padne u nedelju ili državni praznik, kao poslednji dan roka računaće se prvi naredni radni dan. Prijave se podnose lično, sa naznakom „Za konkursnu komisiju“, na adresu Osnovne škole „Dubrava“, Ivana Milutinovića bb, u vremenu od 7 do 15 časova ili poštom preporučeno, gde će se kao dan prijema računati dan i čas prijema u pošti.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “DUBRAVA”


Pregledano: 423 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters