Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor stomatologije Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA „Dr MILAN - BANE ĐORĐEVIĆ“ u Velika Plana (Poslato na 04-11-2020)

Doktor stomatologije


Oglas važi od: 04.11.2020.

DOM ZDRAVLjA
„Dr MILAN - BANE ĐORĐEVIĆ“
11320 Velika Plana, Miloša Velikog 110
tel. 026/541-110, faks: 026/516-504
e-mail: dzvelikaplanas@gmail.com
www.dzvelikaplana.rs

Doktor stomatologije

Opis poslova: doktor stomatologije brine o kompletnom zdravstvenom stanju usta i zuba stanovništva na svom području, odnosno određene kategorije stanovništva, utvrđuje zdravstveno stanje usta i zuba i sprovodi prevenciju i lečenje. Za svoj stručni rad lično je odgovoran, a za izvršavanje poslova i radnih zadataka odgovara načelniku službe; prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i anomalije zuba, usta, vilica i lica, primenom principa i procedura savremene stomatologije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; vrši sistematske i druge preglede predškolske i školske dece u cilju evidentiranja oboljenja zuba, potpornog aparata zuba, mekih tkiva i postojanja ortodontskih anomalija, bavi se zdravstveno - vaspitnim radom; radi na unapređenju oralnog zdravlja žena u toku trudnoće i 12 meseci posle porođaja; upoznaje pacijente sa dijagnozom i načinom terapije, postavlja dijagnozu i predlog za protetsko zbrinjavanje, radi na izradi i održavanju fiksnih i mobilnih protetskih nadoknada, leči karijes zuba i njegove komplikacije, leči oboljenja potpornog aparata zuba - parodontopatije i vrši ekstrakcije zuba, kada je to neophodno; upućuje pacijente na specijalističko-konsultativne preglede u ustanovi ili na više nivoe zdravstvene zaštite; kontroliše rad zubnog asistenta i protetskog tehničara; zbrinjava hitna stanja u oblasti stomatologije; obavlja poslove polivalentne stomatologije za sve kategorije stanovništva; učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima; planira, nadzire i evaluira sprovođenje stomatološke zdravstvene zaštite.

USLOVI: Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja „Dr Milan - Bane Đorđević“ Velika Plana; visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora stomatologije. Kao dokaze o ispunjenosti uslova za radno mesto doktora stomatologije, kandidati su dužni da dostave: overenu foto-kopiju diplome ili overenu foto-kopiju uverenja o završenom stomatološkom fakultetu; overenu foto-kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu foto-kopiju licence izdate od nadležnog organa ili rešenje o upisu u komoru; foto-kopiju ili očitanu ličnu kartu (ukoliko je u pitanju lična karta sa čipom); overenu foto-kopiju uverenja o državljanstvu; overenu foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih; kratku biografiju, adresu i kontakt broj telefona. Prijave sa kratkom biografijom, adresom, adresom elektronske pošte, kontakt telefonom, overenim foto-kopijama dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa i naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za radno mesto doktora stomatologije“, predaju se neposredno u prostorijama Sekretarijata DZ „Dr Milan - Bane Đorđević“ Velika Plana, ili putem pošte na gorenavedenu adresu. Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, dužan je da dostavi kandidat koji bude primljen u radni odnos. Rok za prijavljivanje na oglas je osam dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Odluka o izboru će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja i prosleđena kandidatima.


Pregledano: 1168 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters