Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik - pedagog Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ“ u Ranovac (Poslato na 04-11-2020)

Stručni saradnik - pedagog


Oglas važi od: 04.11.2020.

OSNOVNA ŠKOLA
„JOVAN ŠERBANOVIĆ“
12304 Ranovac
tel. 012/341-012
e-mail: skola.ranovac@gmail.com

Stručni saradnik - pedagog
na određeno vreme do povratka pedagoga sa funkcije vršioca dužnosti direktora

USLOVI: Kandidat za stručnog saradnika - pedagoga treba da ispunjava uslove propisane članom 136 st. 3 i 4, članom 139 i članom 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), i to: 1. da ima odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa sa članom 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to: a) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; b) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat koji se prijavljuje za radno mesto stručnog saradnika - pedagoga popunjava prijavni formular koji se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampan prijavni formular kandidat je dužan da dostavi: 1) overenu foto-kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju pedagoga ili psihologa; 2) overenu foto-kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno licenci (ako je ima); 3) original ili overenu foto-kopiju dokaza o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (ne stariji od 6 meseci); 4) original ili overenu foto-kopiju uverenja da protiv lica nije pokrenuta istraga niti je podignuta optužnica kod nadležnog suda (ne stariji od 6 meseci); 5) original ili overenu foto-kopiju uverenja da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne stariji od 6 meseci); 6) original ili overenu foto-kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; 7) original ili overenu foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Dokaz o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dostavlja samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku. Prijava na konkurs za izbor stručnog saradnika - pedagoga, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se školi lično ili poštom na adresu škole: Osnovna škola „Jovan Šerbanović“, 12304 Ranovac, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za stručnog saradnika - pedagoga“. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Sva dokumenta koja se podnose uz prijavu moraju biti originali ili overene fotokopije i da budu važeća za dokumenta za koja je to navedeno u tekstu konkursa. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje v.d.direktora škole. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i putem telefona: 012/341-012.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ“


Pregledano: 265 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters