Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „PETEFI ŠANDOR“ u Doroslovo (Poslato na 04-11-2020)

Profesor...


Oglas važi od: 04.11.2020.

OSNOVNA ŠKOLA
„PETEFI ŠANDOR“
25243 Doroslovo, Herceg Janoša 52
tel. 025/5862-332

Profesor matematike
na srpskom nastavnom jeziku, za 88% norme

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i posebne uslove na osnovu čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeniglasnik RS“, br. 88/2017): 1. da ima odgovarajuće obrazovanje, 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik).

Profesor matematike
na mađarskom nastavnom jeziku, za 88% norme

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i posebne uslove na osnovu čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017): 1. da ima odgovarajuće obrazovanje; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (mađarski jezik).

Profesor srpskog jezika
kao nematernji jezik u mađarskim odeljenjima, za 75% norme

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i posebne uslove na osnovu čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017): 1. da ima odgovarajuće obrazovanje; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat mora da ispunjava uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17). Kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Ukoliko kandidat nema navedeno obrazovanje, obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima navedeno obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete. Ustanovi kandidat dostavlja: prijavni formular sa kratkom biografijom, original ili overenu kopiju diplome (kao dokaz o odgovarajućem obrazovanju), dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo utvrđeno u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona - uverenje iz MUP-a, ne starije od šest meseci, uverenje iz suda da nije pod istragom, uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija) - ne starije od šest meseci, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) - ne starije od šest meseci, dokaz da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (original ili overena kopija potvrde izdata od strane visokoškolske ustanove); smatraće se da kandidat ima pomenuto obrazovanje i ukoliko dostavi dokaz da je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije (overenu foto-kopiju indeksa) ili dokaz da je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu (original ili overenu kopiju potvrde o položenom ispitu), dokaz o znanju srpskog jezika ili mađarskog jezika, kao jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi, dostavlja se samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku. Dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2 (psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima) kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“, na adresu: Osnovna škola „Petefi Šandor“, Doroslovo, Herceg Janoša 52, sa naznakom „Za konkurs“. Sve potrebne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona: 025/5862-332, kod sekretara škole.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „PETEFI ŠANDOR“


Pregledano: 476 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters