Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Domar Puno radno vreme

na Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja" u Niš (Poslato na 06-11-2020)

Domar

Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš

Na osnovu članova 7. 8. i 9 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br.96/2019) i Odluke dirktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” Niš o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj 03- 10158/1 od 04.11.2020. godine, direktor Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” – Niš prof. dr Marina Deljanin Ilić raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno radno vreme, sa punim radnim vremenom, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do povratka na rad za sledeće poslove:

DOMAR………………………………..1 izvršilac

Opis poslova:

Radi na održavanju i svim popravkama vodovodne i kanalizacione mrežu u objektima Instituta;
Održava hidroforska postrojenja uz pomoć elektrotehničara jake struje;
Radi na održavanju i svim popravkama u hidroterapijskim blokovima i stara se o ispravnosti mokrih čvorova;
Vrši montažu i demontažu svih sanitarnih uređaja;
Održava sudopere u kuhinji, specijalne kade, aparate za inhaliranje, ventile i šibere hladne i tople mineralne vode i slično;
Materijalno se zadužuje istrebovanim materijalom koji ugrađuje ili sa kojim rukuje i isti pravda putem radnih naloga;
Radi i druge poslove iz svog domena po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca;
Za svoj rad odgovara direktoru i neposrednom rukovodiocu.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenim Zakonom o radu (“Sl. Glasnik RS”, br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 – odluka US i 113/201, 95/2018 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene važećim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” Niš od 18.06.2019. godine broj 03-8342/1.

- sa srednjim obrazovanjem III stepenom stručne spreme, elektrotehničke, mašinske, građevinske, tehničke struke;

Zainteresovani kandidti uz prijavu na oglas podnose u fotokopiji sledeća dokumenta:

- Diploma o završenoj srednjoj školi, III stepen stručne spreme elektrotehničke, mašinske, građevinske, tehničke struke

- Lična karta

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Potpuna biografija kandidata (Curriculum Vitae), sa kontakt podacima

- Molba

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije (www.zdravlje.gov.rs) i na sajtu Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš.

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor, radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu u radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Kandidatima koji ne budu izabrani ne vraća se dokumentacija.

Prijave se podnose u zatvorenim kovertama, lično u kancelariji za prijem pošte Instituta ili putem pošte na adresu: Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” Niš,ul. Srpskih junaka br.2, 18205 Niška Banja, sa naznakom “Za pravnu službu – Prijava na oglas za prijem u radni odnos za rad na određeno vreme za radno mesto Domar – zamena za privremeno odsutnog radnika do povratka na rad”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR INSTITUTA Prof. dr Marina Deljanin Ilić

Rok važenja
14.11.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata
Elektrotehnika i telekomunikacije
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Niš
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"


Pregledano: 907 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters