Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši fizioterapeut Puno radno vreme

na Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja" u Niš (Poslato na 06-11-2020)

Viši fizioterapeut

Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš

Na osnovu članova 7, 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 96/2019) i Odluke direktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju“Niška Banja“ Niš o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj 03-10088/2 od 03.11.2020. godine, direktor Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” –Niš prof. dr Marina Deljanin Ilić raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno radno vreme, sa punim radnim vremenom, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do povratka na rad za sledeće poslove:

VIŠI FIZIOTERAPEUT ………………………………. 1 izvršilac

Opis poslova:

Radi na primeni dijagnostičkih i terapijskih procedura na odgovarajućim aparatima u lečenju i rehabilitaciji kako stacionarno smeštenih, tako i ambulantnih bolesnika
Stara se o ispravnosti aparata i pravilnom rukovanju sa istim
Stara se o stručnoj primeni dijagnostičkih i fizikalnih procedura
Radi na ličnoj stručnoj edukaciji i na uvođenju novih rehabilitacionih procedura
Upoznaje novoprimljene fizioterapeute sa spicifičnostima vode, peloida i primenom elektro, kinezi i drugih procedura u rehabilitaciji bolesnika
Radi na izradi izveštaja o izvršenim dijagnostičkim i terapijskim procedurama i vođenju ostale potrebne dokumentacije
Radi i druge poslove po nalogu direktora Instituta, pomoćnika direktora za medicinska pitanja, načelnika odeljenja, šefa odeljenja, šefa odseka, koordinatora odseka, glavne sestre, glavnog fizioterapeuta, odgovornog fizioterapeuta i lekara
Za svoj rad odgovara direktoru Instituta, pomoćniku direktora za medicinska pitanja, načelniku odeljenja, šefu odeljenja, šefu odseka, koordinatoru odseka, glavnoj sestri, glavnom fizioterapeutu, odgovornom fizioterapeutu i lekarima

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenim Zakonom o radu (“Sl. Glasnik RS”, br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 – odluka US i 113/201, 95/2018 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene važećim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” Niš od 18.06.2019. godine broj 03-8342/1.

- sa visokim obrazovanjem iz oblasti medicinske nauke: – na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; – na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, sa položenim stručnim ispitom, licencom i najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju

Zainteresovani kandidti uz prijavu na oglas podnose u fotokopiji sledeća dokumenta:

- Diploma o stečenom višem obrazovanju, viši fizoterapeut;

- Uverenje po položenom državnom – stručnom ispitu;

- Licenca

- Lična karta;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Potpuna biografija kandidata (Curriculum Vitae), sa kontakt podacima.

- Molba

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije (www.zdravlje.gov.rs) i na sajtu Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš.

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor, radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu u radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Kandidtatima koji ne budu izabrani ne vraća se dokumentacija.

Prijave se podnose u zatvorenim kovertama, lično u kancelariji za prijem pošte Instituta,ili putem pošte na adresu:Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” Niš, ul. Srpskih junaka br.2, 18205 Niška Banja, sa naznakom “Za pravnu službu – Prijava na oglas za prijem u radni odnos za rad na određeno vreme za radno mesto Viši fizioterapeut – zamena za privremeno odsutnog radnika do povratka na rad”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR INSTITUTA Prof. dr Marina Deljanin Ilić

Rok važenja
14.11.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 6 meseci
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Niš
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Stručni ispit ili licenca
Stručni ispit
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"


Pregledano: 1031 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters