Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na GIMNAZIJA u Kuršumlija (Poslato na 11-11-2020)

Nastavnik...

Oglas važi od: 11.11.2020.

GIMNAZIJA
18430 Kuršumlija, Karađorđeva 2
tel. 027/389-020, 381-065

Nastavnik srepskog jezika i književnosti
na određeno vreme radi zamene zaposlenog preko 60 dana, sa 33,33% radnog vremena ili 6 nastavnih časova nedeljno

USLOVI: Kandidati pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu treba da ispunjavaju i sledeće uslove: da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje iz člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon i 10/2019 i 6/2020) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stučnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik“, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 i 7/2019, 2/2020, 3/2020 i 14/2020); da imaju odgovarajuće obrazovanje, i to: profesor srpskog jezika i književnosti, profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom, profesor srpske književnosti i jezika, profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću, diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima, profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost, profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik, profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike, profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima, profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima, profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku i opštu književnost, profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom, diplomirani filolog za književnost i srpski jezik, profesor srpskog jezika i srpske književnosti, diplomirani komparatista, master filolog (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpskaknjiževnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), master filolog iz oblasti filoloških nauka, profesor jugoslovenske književnosti iz srpskog jezika, master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet).

Nastavnik istorije
na određeno vreme radi zamene zaposlenog preko 60 dana, sa 10% radnog vremena ili 2 nastavna časa nedeljno

USLOVI: profesor istorije, diplomirani istoričar, diplomirani istoričar master, master istoričar, master profesor predmetne nastave; lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima istorije.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs dostaviti: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; diplomu ili uverenje o završenom fakultetu (overena foto-kopija); uverenje o neosuđivanosti i da se protiv kandidata ne vodi istraga; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu (original ili overena foto-kopija, ne starije od 6 meseci); dokaz o znanju jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovaruće obrazovanje stekli na tom jeziku). Lekarsko uverenje se dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Prijave slati na gore navedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA


Pregledano: 292 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters