Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove Puno radno vreme

na PU „KOLIBRI“ u Kovačica (Poslato na 11-11-2020)

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove


Oglas važi od: 11.11.2020.

PU „KOLIBRI“
Kovačica

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje ispunjava uslove predviđene Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 10/2019 i 6/2020) i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje: visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje iz oblasti ekonomije počev od 10. septembra 2005. godine; visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti ekonomije, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Dodatno znanje: znanje rada na računaru. Diploma o stečenom obrazovanju na srpskom jeziku koje se priloži kao dokaz pod tačkom 1 smatra se dokazom o znanju srpskog jezika pod tačkom 5.

OSTALO: Kandidati treba da dostave: 1) odštampan i popunjen prijavni formular preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS (formular-za-konkurisanje), 2) radnu biografiju (CV), tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon, 3) overenu foto-kopiju diplome ili uverenja o diplomiranju; 4) original ili overenu foto-kopiju uverenja o državljanstvu; 5) original ili overenu foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih; 6) izvod iz kaznene evidencije kao dokaz o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava (ne starije od 6 meseci), 7) dokaz o znanju srpskog jezika podnose samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, 8) pre zaključenja ugovora o radu kandidat koji je izabran dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji (ne starije od 6 meseci). Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Prijavom na konkurs kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu sprovođenja zakonom predviđenog postupka - konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Prijave se podnose lično ili putem preporučene pošiljke na adresu Predškolska ustanova „Kolibri“, Dr Janka Bulika bb, 26210 Kovačica, sa naznakom „Za konkurs za (upisati naziv posla)“, u zatvorenoj koverti. Informacije o konkursu mogu se dobiti u predškolskoj ustanovi kod sekretara na telefon: 013/662-122, od 10.00 do 13.00 sati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi PU „KOLIBRI“


Pregledano: 609 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters