Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Užice (Poslato na 11-11-2020)

Nastavnik…

Oglas važi od: 11.11.2020.

TEHNIČKA ŠKOLA
31000 Užice, Trg Svetog Save 34
tel. 062/882-5735

Nastavnik računarstva i informatike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

Nastavnik mašinske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

Nastavnik grafičke grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju i CV (radna biografija) u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole. Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Odluka US RS, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020). a) kandidat prijavljen za radno mesto nastavnika mora da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i vrstu stručne spreme propisanu: za radno mesto pod rednim brojem 1: Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama “ Službeni glasnik RS- Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019 i 2/2020) – za radno mesto nastavnika računarstva i informatike. Za radno mesto pod rednim brojem 2: u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala (“ Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019 i 2/2020) – za radno mesto nastavnik mašinske grupe predmeta; za radno mesto pod rednim brojem 3: u skladu sa članom 8 stav 1 tačka 3) i članom 8a) stav 1 tačka 2) Pravilnika ostepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo (“ Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br 21/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018 i 7/2019) – za radno mesto nastavnika grafičke grupe predmeta; b) da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) ima državljanstvo Republike Srbije; d) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke V a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke Vb) ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Dokumentacija se dostavlja u originalima ne starijim od šest meseci ili u overenim fotokopijama i ne vraća se kandidatima. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene prijave, prijave bez dokaza o ispunjavanju svih uslova konkursa, kao i prijave sa neoverenom dokumentacijom, neće se razmatrati. Priave dostaviti na adresu: Tehnička škola, Trg Svetog Save 34, 31000 Užice sa naznakom „Prijava za konkurs za radno mesto pod brojem ________________“ (na crtici navesti broj). Informacije o konkursu mogu se dobiti putem telefona: 062/882-5735.Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 631 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters