Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novi Sad (Poslato na 16-11-2020)

Doktor medicine

,,Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine”, Novi Sad

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU

ZAŠTITU DECE I OMLADINE

VOJVODINENOVI SAD
Hajduk Veljkova 10

Del. br: 4325/2

Datum: 16.11.2020. godine

Na osnovu Odluke v.d. direktora Instituta broj 4325/1od 16.11.2020. godine o raspisivanju javnog oglasa i člana 19. Statuta Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine v.d. direktor Instituta raspisuje: O G L A S za prijem u radni odnos tri (3) izvršioca na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 3 meseca:

Jedan (1) izvršilac: DOKTOR MEDICINE u Odeljenjuza laboratorijsku dijagnostiku u Službi za dijagnostiku i zajedničke medicinske poslove
Jedan (1) izvršilac: DOKTOR MEDICINE u Odseku ORL i maksilofacijalne hirurgije u Službi dečje hirurgije Stacionara na Klinici za dečju hirurgiju

Jedan (1) izvršilac: DOKTOR MEDICINE u Odeljenju za radiološku dijagnostiku u Službi za dijagnostiku i zajedničke medicinske poslove

Opis posla:

- prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom doktora medicine, specijaliste ili subspecijaliste;

- učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;

- obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

- planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;

- vodi propisanu medicinsku dokumentaciju

- za svoj rad odgovara rukovodiocu radne jedinice i upravniku klinike

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove:

Da poseduje visokustručnu spremu VII-1stepen – završen medicinski fakultet, smer doktor medicine
Položen stručni ispit
Licenca za rad
Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta:

-Diplomu o završenom medicinskom fakultetu

-Uverenje o položenom stručnom ispitu
-Dozvolu za rad – Licencu izdatu od nadležne komore ili Rešenje o upisu u imenik Komore

-Fotokopiju iz matične knjige venčanih (ukoliko su diploma, uverenje i licenca izdati na devojačko prezime)
-Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje Suda) ne starije od 6 meseci,

-Uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje iz Policijske uprave) ) ne starije od 6 meseci,

-Kratku biografiju (Curriculum Vitae, CV), sa adresom, kontakt telefonom, internet adresom.
Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Rok za podnošenje prijave je osam (8)dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati i fotokopiju lične karte, fotokopiju vakcinalnog kartona i sanitarnu knjižicu.

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti, dužina trajanja školovanja…)

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Instituta sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem– kandidati moraju da naglase za koje mesto konkurišu“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V.D. DIREKTOR INSTITUTA: Doc. dr Jelena Antić

Rok važenja
24.11.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
3
Mesto rada
Novi Sad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Dodatne informacije
Rad u smenama
Stručni ispit ili licenca
da
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine


Pregledano: 260 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters