Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju u specijalističkoj ambulanti Puno radno vreme

na Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novi Sad (Poslato na 16-11-2020)

Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju u specijalističkoj ambulanti

,,Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine”, Novi Sad

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU

ZAŠTITU DECE I OMLADINE

VOJVODINENOVI SAD
Hajduk Veljkova 10

Del. br: 4325/2

Datum: 16.11.2020. godine

Na osnovu Odluke v.d. direktora Instituta broj4325/1od 16.11.2020. godine o raspisivanju javnog oglasa i člana 19. Statuta Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine v.d. direktor Instituta raspisuje: O G L A S za prijem u radni odnos 1 izvršioca na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 3 meseca:

Jedan (1) izvršilac: DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA NA BOLNIČKOM ODELjENjU I U SPECIJALISTIČKOJ AMBULANTI u Odseku za neuromišićne bolesti Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Stacionara Klinike za dečju habilitaciju i rehabilitaciju

Opis posla:

-učestvuje u ambulantno-polikliničkom radu i konsultativno-konzilijarnoj službi

-prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede korišćenjem visoko specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine , o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju

-pregleda hospitalizovane i ambulantne pacijente, vrši prijem i otpust bolesnika i izdaje potrebnu dokumentaciju o rezultatima lečenja

-postavlja dijagnozu, određuje terapiju i vodi lečenje

-obaveštava i savetuje pacijenta i porodicu u vezi sa zdravstvenim stanjem i lečenjem

-obavlja svakodnevnu vizitu hospitalizovanih pacijenata, prati njihovo stanje, daje stručno uputstvo u vezi dijagnostike i lečenja

-učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite

-obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima

-obavlja i druge poslove iz svog delokruga rada, a po nalogu neposrednog rukovodioca

-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovodiocu

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove:

Da poseduje visoku stručnu spremu VII-2 stepen – završen medicinski fakultet, specijalista dečje neurologije
Položen specijalistički ispit iz dečje neurologije
Licenca za rad

Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta:

-Diplomu o završenom medicinskom fakultetu

-Uverenje o položenom specijalističkom ispitu
-Dozvolu za rad – Licencu izdatu od nadležne komore ili Rešenje o upisu u imenik Komore

-Fotokopiju iz matične knjige venčanih (ukoliko su diploma, uverenje i licenca izdati na devojačko prezime)
-Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje Suda) ne starije od 6 meseci,

-Uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje iz Policijske uprave) ) ne starije od 6 meseci,

-Kratku biografiju (Curriculum Vitae, CV), sa adresom, kontakt telefonom, internet adresom.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Rok za podnošenje prijave je osam (8)dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati i fotokopiju lične karte, fotokopiju vakcinalnog kartona i sanitarnu knjižicu.

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti, dužina trajanja školovanja…)

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Instituta sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA NA BOLNIČKOM ODELjENjU I U SPECIJALISTIČKOJ AMBULANTI u Odseku za neuromišićne bolesti “.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V.D. DIREKTOR INSTITUTA: Doc. dr Jelena Antić

Rok važenja
24.11.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Magisterij/specijalizacija
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Novi Sad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Dodatne informacije
Rad u smenama
Stručni ispit ili licenca
Položen specijalistički ispit iz dečje neurologije, Licenca za rad
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine


Pregledano: 175 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters