Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 18-11-2020)

Doktor medicine


Oglas važi od: 18.11.2020.

DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Ćirila i Metodija 32

1. Doktor medicine izabrani lekar
na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene do njenog povratka na rad, za rad u Ambulanti Mudrakovac, Službe opšte medicine

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završen medicinski fakultet - VII/1 stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u komoru.

2. Doktor medicine u hitnoj medicinskoj pomoći
na određeno vreme od 3 meseca zbog povećanog obima posla, za rad u Službi hitne medicinske pomoći i sanitetskog prevoza

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završen medicinski fakultet - VII/1 stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u komoru.

OSTALO: Kandidati dostavljaju: prijavu u kojoj navode za koje radno mesto se prijavljuju; kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence za rad ili rešenja o upisu u omoru; izjavu da su zdravstveno sposobni za poslove za koje podnose prijavu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima koji se jave na oglas, a radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučuje direktor. O konačnom izboru kandidata odlučuje direktor. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedeni dokument u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC


Pregledano: 327 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters