Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor (više predmeta) Puno radno vreme

na EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA u Kruševac (Poslato na 18-11-2020)

Profesor...


Oglas važi od: 18.11.2020.

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
37000 Kruševac, Čehovljeva 1
tel. 037/492-658

Profesor fizičkog vaspitanja
za 25% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

Profesor ekonomske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, za 50% radnog vremena

USLOVI: Kandidat mora da ispunjava uslove za prijem u radni odnos propisane čl. 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: odgovarajuće visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i odgovarajući stepen i vrsta obrazovanja po Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 i 6/2014); lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidat koji je u u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz člana 142 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a kandidat koji nema obrazovanje iz člana 142 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, obavezan je da stekne ovo obrazovanje u roku od jedne godine, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; posedovanje državljanstva Republike Srbije; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; poznavanje srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Potrebna dokumentacija: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci), overena fotokopija diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova o neosuđivanosti (podaci iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave, original, ne starije od 6 meseci). Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatrenje.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA


Pregledano: 872 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters