Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „BOŠKO BUHA“ u Inđija (Poslato na 18-11-2020)

Vaspitač


Oglas važi od: 18.11.2020.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„BOŠKO BUHA“
22320 Inđija, Dušana Jerkovića 17a
tel. 022/560-614

Vaspitač
na određeno vreme preko 60 dana, radi zamene odsutne zaposlene koja je imenovana za direktora predškolske ustanove

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10.09.2005. god. do 07.10.2017. godine, odnosno na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studije u trajanju od tri godine ili više obrazovanje - vaspitač; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad; 6) dozvola za rad (licenca) -ukoliko je poseduje kandidat.

OSTALO: Kandidati su dužni da popune formular za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani formular potrebno je priložiti: radnu i ličnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom - CV; overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o nekažnjavanju iz MUP-a, ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja konkursa; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; dokaz o o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (kandidat koji nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku, potrebno je da dostavi uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom, po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); overenu fotokopiju dozvole za rad - licencu, ukoliko je kandidat poseduje; izvod iz matične knjige rođenih. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom pribavlja se pre zaključivanja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” NSZ. Prijave se podnose na adresu: PU „Boško Buha” Inđija, Dušana Jerkovića 17a, sa naznakom „Prijava na konkurs“. Informacije o konkursu mogu se dobiti u predškolskoj ustanovi i na telefon: 022/560-614, radnim danom od 07.00 do 14.00 časova. Napomena: izabrani kandidat je dužan da pre zaključivanja ugovora o radu dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Vaspitač
na određeno vreme preko 60 dana, radi zamene odsutne zaposlene koja je raspoređena na druge poslove, do 31.08.2021. godine
2 izvršioca

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10.09.2005. god. do 07.10.2017. godine, odnosno na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studije u trajanju od tri godine ili više obrazovanje - vaspitač; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad; 6) dozvola za rad (licenca) -ukoliko je poseduje kandidat.

OSTALO: Kandidati su dužni da popune formular za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani formular potrebno je priložiti: radnu i ličnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom - CV; overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o nekažnjavanju iz MUP-a, ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja konkursa; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; dokaz o o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (kandidat koji nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku, potrebno je da dostavi uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom, po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); overenu fotokopiju dozvole za rad - licencu, ukoliko je kandidat poseduje; izvod iz matične knjige rođenih. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom pribavlja se pre zaključivanja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” NSZ. Prijave se podnose na adresu: PU „Boško Buha” Inđija, Dušana Jerkovića 17a, sa naznakom „Prijava na konkurs”. Informacije o konkursu mogu se dobiti u predškolskoj ustanovi i na telefon: 022/560-614, radnim danom od 07.00 do 14.00 časova. Napomena: izabrani kandidat je dužan da pre zaključivanja ugovora o radu dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „BOŠKO BUHA“


Pregledano: 778 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters