Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Medicinska sestra - vaspitač; Glavni kuvar; Spremačica Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „MASLAČAK“ u Sjenica (Poslato na 18-11-2020)

Vaspitač; Medicinska sestra - vaspitač; Glavni kuvar; Spremačica


Oglas važi od: 18.11.2020.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„MASLAČAK“
36310 Sjenica, Nova bb
tel. 020/741-207, 741-284

Vaspitač
18 izvršilaca

Vaspitač
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva
4 izvršioca

USLOVI: Opšti uslovi: 1) odgovarajuće obrazovanje; 2) da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih članom 139 ZOSOV, kandidati treba da ispunjavaju sledeće posebne uslove u pogledu stručne spreme: odgovarajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije) ili na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - vaspitač, u skladu sa članom 39 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, članom 140 ZOSOV i članom 11 pod 2 tačka 2.1. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u PU „Maslačak“ u Sjenici. Kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, u skladu sa članom 142 ZOSOV.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular za prijavu na konkurs, koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz prijavni formular kandidat treba da dostavi: biografiju; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); overen prepis (fotokopiju) diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi; uverenje MUP-a o neosuđivanosti za dela iz člana 139 stav 1 tačka 3) ZOSOV; potvrdu ili uverenje od visokoškolske ustanove da je kandidat u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili overenu fotokopiju uverenja da je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu. Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom, dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Dokaz da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, dostavlja kandidat koje odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku - potvrdu ili uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, kao i potvrdu o poznavanju srpskog jezika. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavu na konkurs i ostalu potrebnu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Predškolska ustanova „Maslačak“, Nova bb, 36310 Sjenica.

Medicinska sestra - vaspitač
2 izvršioca

USLOVI: Opšti uslovi: 1) odgovarajuće obrazovanje; 2) da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Posebni uslovi: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih članom 139 ZOSOV, kandidati treba da ispunjavaju sledeće posebne uslove u pogledu stručne spreme za rad sa decom uzrasta od šest meseci do dve godine i sa decom od dve do tri godine - lice koje ima odgovarajuće srednje obrazovanje - medicinska sestra - vaspitač, u skladu sa članom 39 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i čl. 11 pod 2 tačka 2.2. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u PU „Maslačak“ u Sjenici.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz prijavni formular kandidat treba da dostavi: biografiju; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); overen prepis (fotokopiju) diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi; uverenje MUP-a o neosuđivanosti za dela iz člana 139 stav 1 tačke 3) ZOSOV. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Dokaz da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, dostavlja kandidat koje odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku - potvrda ili uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika. Rok za prijavu na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavu na konkurs i ostalu potrebnu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Predškolska ustanova „Maslačak“, Nova bb, 36310 Sjenica.

Glavni kuvar

USLOVI: Opšti uslovi: 1) da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Posebni uslovi: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih članom 139 ZOSOV, kandidati treba da ispunjavaju sledeće posebne uslove u pogledu stručne spreme: odgovarajuće srednje obrazovanje kuvarske struke, propisano članom 11 pod 3 tačka 3.8. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u PU „Maslačak“ u Sjenici.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz prijavni formular kandidat treba da dostavi: biografiju, izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); overen prepis (fotokopiju) diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, uverenje MUP-a o neosuđivanosti za dela iz člana 139 stav 1 tačke 3) ZOSOV; dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom, dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu; dokaz da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, dostavlja kandidat koje odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku - potvrdu ili uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavu na konkurs i ostalu potrebnu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Predškolska ustanova „Maslačak“, Nova bb, 36310 Sjenica.

Spremačica

Spremačica
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva

USLOVI: Opšti uslovi: 1) da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Posebni uslovi: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih članom 139 ZOSOV, kandidati treba da ispunjavaju sledeće posebne uslove u pogledu stručne spreme: završeno osnovno obrazovanje, propisano članom 11 pod 3 tačka 3.9. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz prijavni formular kandidat treba da dostavi: biografiju, izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); overen prepis (fotokopiju) diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi; uverenje MUP-a o neosuđivanosti za dela iz člana 139 stav 1 tačke 3) ZOSOV; dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom - dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu; dokaz da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dostavlja kandidat koje odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku - potvrdu ili uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavu na konkurs i ostalu potrebnu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Predškolska ustanova „Maslačak“, Nova bb, 36310 Sjenica.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „MASLAČAK“


Pregledano: 314 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters