Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „ARILjE“ u Arilje (Poslato na 18-11-2020)

Vaspitač


Oglas važi od: 18.11.2020.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„ARILjE“
31230 Arilje, Milovana Glišića 34
tel. 031/3891-888

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije ili specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije i da zna srpski jezik na kojem ostvaruje vaspitno- obrazovni rad. Kandidati su dužni da popune formular za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampan obrazac prijavnog formulara, kandidati dostavljaju dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu stečenog obrazovanja (original ili overena fotokopija diplome), uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija) i uverenje o neosuđivanosti (original ili overena fotokopija uverenja o neosuđivanosti). Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu: Predškolska ustanova „Arilje“, Miloša Glišića 34, 31230 Arilje, sa naznakom: „Prijava na konkurs“ ili predati lično. Bliža obaveštenja se mogu dobiti u ustanovi i putem telefona: 031/3891-888. Napomena: uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom izabrani kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Dokaz o poznavanju jezika na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad kandidat dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku.


Pregledano: 325 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters