Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik - psiholog Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „SVETI AHILIJE“ u Arilje (Poslato na 18-11-2020)

Stručni saradnik - psiholog


Oglas važi od: 18.11.2020.

SREDNjA ŠKOLA
„SVETI AHILIJE“
31230 Arilje, Vojvode Mišića 40
tel. 031/3891-338

Stručni saradnik - psiholog
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: U radni odnos može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja, odnosno vrsta i stepen stručne spreme u skladu sa čl. 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), člana 6 stav 1 tačka 2 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji broj 110-00-00236/2013-02 od 22. avgusta 2013. godine i člana 3 stav 1 tačka 2 Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 i 9/2013); posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; posedovanje državljanstva Republike Srbije; znanje srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; izvršena psihološka procena sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je neposredno predata školi pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku preporučene pošiljke. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: popunjen i odštampan prijavni formular preuzet sa zvanične internet stranice MPNTR-a, kratku biografiju (CV), dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overenu fotokopiju diplome ili uverenje o stečenom obrazovanju), dokaz (uverenje) o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP-a RS (original, ne stariji od 6 meseci), dokaz o državljanstvu (uverenje o državljanstvu da nije starije od 6 meseci, original ili overenu kopiju), izvod iz matične knjige rođenih da nije stariji od 6 meseci, original ili overenu fotokopiju), dokaz o znanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku). U postupku odlučivanja o izboru kandidata, konkursna komisija vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Psihološku procenu sposobnosti vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja, primenom standardizovanih postupaka. Rešenje o izboru kandidata donosi konkursna komisija u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima, a nakon dobijanja rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (lekarsko uverenje, ne starije od 6 meseci) dostavlja kandidat koji bude izabran, neposredno pre zaključenja ugovora o radu. Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom, aktuelnim brojem fiksnog ili mobilnog telefona i tačnom adresom prebivališta treba dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na konkurs, za konkursnu komisiju“ lično ili poslati preporučenom poštom na adresu: Srednja škola „Sveti Ahilije“ Arilje, Vojvode Mišića 40, 31230 Arilje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti preko telefona: 031/3891-338.


Pregledano: 297 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters