Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine, lekar spec. interne medicine Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ“ u Bela Crkva (Poslato na 18-11-2020)

Doktor medicine, lekar spec. interne medicine

Oglas važi od: 18.11.2020.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
PLUĆNE BOLESTI
„Dr BUDISLAV BABIĆ“
26340 Bela Crkva, Svetozara Miletića 55
tel. 013/851-241
e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs

Doktor medicine, lekar spec. interne medicine
na određeno vreme

USLOVI: VII stepen stručne spreme, medicinski fakultet, na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; položen stručni ispit. Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, priložiti: overenu fotokopiju diplome, uverenje da kandidat nije kažnjavan iz SUP-a, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak iz suda, dokaz da je kandidat državljanin Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, potvrdu o položenom stručnom ispitu, licencu za rad. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Prijave slati na gore navedenu adresu, sa naznakom: „Javni oglasi _________ (i navesti radno mesto za koje se konkuriše)“. Kontakt osoba: Gizika Nedeljković, 013/851-241.Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ“


Pregledano: 1099 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters