0

Aplikacija

Viši radiološki tehničar u radioterapiji Puno radno vreme

na Institut za plućne bolesti Vojvodine u Novi Sad (Poslato na 18-11-2020)

Viši radiološki tehničar u radioterapiji

,,Institut za plućne bolesti Vojvodine”, Novi Sad

Broj: 3147/2
Dana:17.11.2020.

Na osnovu čl. 17. Statuta Instituta za plućne bolesti Vojvodine, a u vezi sa čl.8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br.96/2019 i 58/2020 – Aneks),čl. 10. Kolektivnog ugovora Instituta za plućne bolesti Vojvodine od 05.01.2018. godine,u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 61/2017, 82/2017, 92/2017,111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019,79/2019,84/2019 i 88/2019), shodno saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (Zaključak 51 broj: 112-4873/2020), a u skladu sa Kadrovskim planom za Institut za plućne bolesti Vojvodine za 2020. godinu broj: 112-01-31/2020-02 od 13.02.2020. godine, raspisuje se

OGLAS
za prijem u radni odnos

Oglašava se prijem u radni odnos za sledeća radna mesta:

Viši radiološki tehničar u radioterapiji na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog sa bolovanja dužeg od 30 dana, 2 izvršioca

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:

visoko obrazovanje stečeno

na strukovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine

ili

na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine

stručni ispit

zdravstvena sposobnost za rad u zoni zračenja

Licenca ili Rešenja o upisu u imenik Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije

Opis poslova prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za plućne bolesti Vojvodine.

Uz prijavu na oglas zainteresovani kandidati podnose:

potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e-mail adresom,

izjavu kandidata da je zdravstveno sposoban za tražene poslove i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, svojeručno potpisanu,

fotokopiju diplome o završenoj školi,

fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,

fotokopiju Licence ili Rešenja o upisu u imenik nadležne komore Srbije,

fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana),

fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime),

dokaz o radnom iskustvu (ako ga ima) nakon položenog stučnog ispita (potvrda poslodavca ili fotokopija radne knjižice).

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Institut za plućne bolesti Vojvodine.

Nakon raspisivanja oglasa, a pre isteka roka za predaju prijava za oglas, imenovaće se Komisija za prijem.

Komisija će razmotriti sve dospele, blagovremene i potpune prijave i sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos obaviti razgovor, radi pribavljanja dodatnih relevantnih podataka za donošenje odluke o izboru kandidata.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Novi Sad.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „za konkurs za prijem u radni odnos“ i nazivom radnog mesta za koje se konkuriše, na adresu: Institut za plućne bolesti Vojvodine, 21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana br. 4.

Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb stranici Instituta za plućne bolesti Vojvodine (www.institut.rs). Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Prilikom zasnivanja radog odnosa, izabrani kandidati dužni su da dostave:

Lekarsko uverenje, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos;

Lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnim mestima sa povećanim rizikom prema Aktu o proceni rizika Instituta za plućne bolesti Vojvodine;

Dokaz o započetoj ili izvršenoj imunizaciji na hepatitis B;

Uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje nadležni sud);

Overenu fotokopiju diplome;

Overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;

Fotokopiju Licence ili Rešenja o upisu u imenik nadležne komore Srbije;

Fotokopiju odjave sa prethodnog osiguranja (M obrazac).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Direktor Instituta

Prof. dr sci. med. Ilija Andrijević

Rok važenja
26.11.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Viša škola
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
2
Mesto rada
Novi Sad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Stručni ispit ili licenca
Da
Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog sa bolovanja dužeg od 30 danaSkoro postavljeni poslovi Institut za plućne bolesti Vojvodine


Pregledano: 67 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters