Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra/tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 19-11-2020)

Medicinska sestra/tehničar

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINENovi Sad, Hajduk Veljkova 10

Broj: 4358-2

Datum: 18.11.2020.

Na osnovu Odluke v.d. direktora Instituta broj 4358-1od 18.11.2020. godine o raspisivanju javnog oglasa i člana 19. Statuta Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine v.d. direktor Instituta raspisuje:

O G L A S

o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos 4 (četiri) izvršiocana određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom, sa probnim radom u trajanju do 3 (tri) meseca,

Jedan (1) izvršilac: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENjIMA Odseka neonatalne hirurgije Službe dečje hirurgije Stacionara na Klinici za dečju hirurgiju

Dva (1) izvršioca: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U INTENZIVNOJ NEZI NIVO 3 - Odeljenja za intenzivnu terapiju Službe dečje anesteziologije, intenzivne terapije i terapije bola Stacionara Klinike za dečju hirurgiju

Jedan (1) izvršilac: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U URGENTNIM SLUŽBAMA I REANIMACIJI u Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja Službe za prijem i zbrinjavanje bolesnika Poliklinike Klinike za dečju hirurgiju

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove:

Da poseduje srednju stručnu spremu IV stepen –završenu srednju medicinsku školu, smer pedijatrijska sestra-tehničar ili medicinska sestra tehničar
Položen stručni ispit
Licenca za rad(ili upis u imenik Komore)
Zainteresovani kandidati podnose:

- svojeručno potpisanu molbu za prijem i biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom

Uz molbu se u originalu ili overenoj kopiji podnose sledeća dokumenta:

- Diplomu o završenoj srednjojmedicinskoj školi (navedeno u posebnim uslovima)

-Uverenje o položenom stručnom ispitu
-Dozvolu za rad - Licencu izdatu od nadležne komore ili Rešenje o upisu u imenik Komore
-Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje Suda) ne starije od 6 meseci

- Uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje iz Policijske uprave) ne starije od 6 meseci

- Dokaz o radnom iskustvu ukoliko ga kandidat poseduje (overena kopija radne knjižice, ugovora o radu, potvrda poslodavca)

Opisi poslova su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta del.3365 broj od 27.09.2019. godine.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti,dužina trajanja školovanja...)

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi:

- uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

- lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

- dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

- dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Prijave se predaju lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu Institutasa naznakom: „Prijava na oglas za prijem –4 MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA na Klinici za dečju hirurgiju na određeno vreme do 6 meseci)“

V.D. DIREKTOR INSTITUTA:

Doc.dr Jelena Antić

Rok važenja
27.11.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
4
Mesto rada
Novi Sad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Dodatne informacije
Rad u smenama
Stručni ispit ili licenca
DA
Napomena
Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi:
- uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice
- lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
- dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)
- dokaz o imunizaciji Hepatitis B
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE


Pregledano: 274 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters