0

Aplikacija

Vozač sanitetskog vozila za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć Puno radno vreme

na GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ u Beograd (Poslato na 20-11-2020)

Vozač sanitetskog vozila za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć

Oglas važi od: 20.11.2020.

GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ
11000 Beograd, Franše D Eperea 5

Vozač sanitetskog vozila za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć

USLOVI: III/V stepen stručne spreme – kv/vk vozač motornog vozila, vozačka dozvola „B” kategorije, 1 godina radog iskustva na poslovima vozača, uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga ili krivični postupak (ne starije od 6 meseci); uverenje Policijske uprave da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od 6 meseci (ne starije od 6 meseci). Kao dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati su dužni da dostave: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju diplome o završenoj školi, fotokopiju vozačke dozvole, fotokopiju potvrde o radnom iskustvu na poslovima vozača, fotokopije uverenja da se protiv kandidata ne vodi istraga ili krivični postupak (ne starije od 6 meseci) i uverenja Policijske uprave da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od 6 meseci (ne starije od 6 meseci). Prijave na oglas poslati preporučeno poštom, na navedenu adresu, sa naznakom: „Za javni oglas” i navođenjem radnog mesta na koje se konkuriše, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Dostavljena dokumentacija se ne vraća. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu. Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na neodređeno vreme pre sklapanja ugovora o radu biće dužan da dostavi: overene kopije dokaza o ispunjenosti uslova, dokaz o započetoj ili izvršenoj imunizaciji u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji i izveštaj o izvršenom prethodnom lekarskom pregledu za rad pod otežanim uslovima.


Skoro postavljeni poslovi GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ


Pregledano: 115 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters