Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Servirka; Medicinska sestra/tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 25-11-2020)

Servirka; Medicinska sestra/tehničar

Oglas važi od: 25.11.2020.

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 16

1. Medicinska sestra/tehničar
na intenzivnoj nezi nivoa 2, za rad u Odeljenju koronarna jedinica u Službi za internu medicinu, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na bolovanju

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), overenu fotokopiju licence izdate od nadležnog organa.

2. Servirka
za rad u Odseku za servranje hrane u Službi za tehničke, pomoćne i druge slične poslove pri Zajedničkim nemedicinskim poslovima, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednje obrazovanje; izuzetno: osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome ili overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi sa potvrdm o radnom iskustvu na navedenim poslovima, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime).

OSTALO: Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za oglas” sa nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, a na navedenu adresu. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 950 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters