Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik ruskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na GIMNAZIJA „SAVA ŠUMANOVIĆ“ u Šid (Poslato na 25-11-2020)

Nastavnik ruskog jezika i književnosti

Oglas važi od: 25.11.2020.

GIMNAZIJA „SAVA ŠUMANOVIĆ“
22240 Šid, Laze Kostića 2
tel. 022/271-2529

Nastavnik ruskog jezika i književnosti
za 90% norme časova

USLOVI: U radni odnos radi obavljanja posla nastavnika ruskog jezika i književnosti može da bude primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, profesor, odnosno diplomirani filolog za ruski jezik i književnost; master filolog (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Ruski jezik i književnost); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Ruski jezik i književnost); master profesor slavista - ruski jezik i književnost; master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet); 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dodatna znanja ispiti i radno iskustvo: dozvola za rad - licenca. Dokazi o ispunjavanju uslova: diploma o stečenom odgovarajućem obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci); ličnu biografiju (CV). Svi dokazi se prilažu u originalu ili overenoj fotokopiji. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi.

OSTALO: Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Mirjana Perović, tel. 022/2712-529. Prijave se podnose na gorenavedeu adresu, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za prijem u radni odnos“. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi konkursna Komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa decom i učenicima. Napomena: neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi biće odbačene zaključkom konkursne komisije.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA „SAVA ŠUMANOVIĆ“


Pregledano: 919 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters