Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na PONOVLjEN KONKURS OSNOVNA ŠKOLA „EMILIJA OSTOJIĆ“ u Požega (Poslato na 25-11-2020)

Nastavnik...


Oglas važi od: 25.11.2020.

PONOVLjEN KONKURS
OSNOVNA ŠKOLA
„EMILIJA OSTOJIĆ“
31210 Požega, Knjaza Miloša 26
tel. 031/811-751
e-mail: osemilijaostojic@gmail.com

Nastavnik matematike
sa 89% radnog vremena
2 izvršioca

Nastavnik matematike

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz člana 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 - dr. Zakon, 10/19 i 6/20) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS- Prosvetni glasnik” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19 i 2/2020); i to; 1. da imaju odgovarajuće obrazovanje; 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih mađunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skpadu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5. da znaju srpski jezik kao jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Svi kandidati popunjavaju formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani obrazac prijavnog formulara kandidati dostavljaju i: 1. kratku biografiju (CV), 2. overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 3. potvrdu ili uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci); 4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci (original ili overenu kopiju), 5. izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom, (original ili overenu kopiju); 6. kandidat (odnosi se samo za nastavnike) koji ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina dostavlja odgovarajuću potvrdu/uverenje visokoškolske ustanove o broju ostvarenih bodova, odnosno položenim ispitima iz pedagogije i psihologije, odnosno uverenje o položenom stručnom ispitu/ispitu za licencu. Kandidat koji nema obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina je obavezan da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao i uslov za polaganje ispita za licencu (smatra se da nastavnik, koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina); 7. dokaz o znanju srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima u Nacionalnu službu za zapošljavanje koja će izvršiti procenu primenom standardizovanih postupaka. Lekarsko uverenje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Prijave na konkurs podneti lično ili slati na adresu: Osnovna škola „Emilija Ostojić“, 31210 Požega, sa naznakom „Za konkurs“. Rok za podnošenje prijave 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju.


Pregledano: 699 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters