Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viša medicinska sestra/tehničar u polivalentnoj patronaži; Doktor medicine - izabrani lekar za odras Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA u Ljubovija (Poslato na 25-11-2020)

Viša medicinska sestra/tehničar u polivalentnoj patronaži; Doktor medicine - izabrani lekar za odrasle

Oglas važi od: 25.11.2020.

DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA
(Sa stacionarom)
15320 Ljubovija, Vojvode Mišića 58
tel. 015/561-898
e-mail: dzlj@ptt.rs

Viša medicinska sestra/tehničar u polivalentnoj patronaži
u Službi za zdravstvenu zaštitu žena i dece sa polivalentnom patronažom, Odeljenje zdravstvena zaštita žena i polivalentna patronaža

USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, kao i sledeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Ljubovija sa stacionarom (br. 169/2018, 448/2018, 114/19 i 703/2020): visoko obrazovanje: na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne/akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju više, odnosno strukovne medicinske sestre, vozačka dozvola B kategorije.

Doktor medicine - izabrani lekar za odrasle
u Službi opšte medicine sa hitnom medicinskom pomoći, sanitetskim prevozom, kućnim lečenjem i negom (organizovanim u smenskom radu), na određeno vreme

USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, kao i sledeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Ljubovija sa stacionarom (br. 169/2018, 448/2018, 114/19 i 703/2020): visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

OSTALO: Kandidati uz prijavu na oglas podnose sledeća dokumenta: overenu fotokopiju diplome o završenoj školi koja se traži javnim oglasom; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence izdate od nadležne komore / overenu fotokopiju rešenja o upisu u imenik komore; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime); fotokopiju lične karte ili izvod očitane lične karte; fotokopiju vozačke dozvole B kategorije (za višu medicinsku sestru/tehničara), kratku ličnu i radnu biografiju (CV) sa adresom i kontakt telefonom i imejl-adresom. Opisi poslova za navedena radna mesta uvrđeni su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Ljubovija (sa stacionarom) broj 169/2018, 448/2018, 114/19 i 703/2020, a kandidatima su dostupni na uvid u prostorijama pravne službe Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom radnim danima od 14 do 15 časova. Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objavljivanja oglasa za prijem u radni odnos. Prijave se podnose lično u prostorijama Pravne službe DZ Ljubovija sa stacionarom, ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. U skladu sa čl. 9 stav 3 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, 96/2019), odluku o izboru kandidata, koji su se prijavili za navedena radna mesta, donosi direktor DZ Ljubovija sa stacionarom. Ukoliko bude potrebno kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, dužina trajanja školovanja, itd.), o čemu se sačinjava zapisnik. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podatke prikuplja i obrađuje pravna služba Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom. Kandidati će biti obavešteni o izboru najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na veb-stranici Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom: www.dzljubovija.com. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije na kontakt telefon: 015/561-898 ili lično u prostorijama pravne službe Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom. Sa izabranim kandidatima biće zaključen ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-OUS, 113/2017 i 95/2018 - aut. tumačenje) i Posebnim kolektivnim ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, 96/2019).


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA


Pregledano: 290 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters