Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Stara Pazova (Poslato na 25-11-2020)

Nastavnik engleskog jezika


Oglas važi od: 25.11.2020.

TEHNIČKA ŠKOLA
22300 Stara Pazova, Svetosavska 5
tel./faks: 022/310-641
e-mail: tskola@mts.rs

Nastavnik engleskog jezika
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: 1) odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, odnosno stepen i vrsta stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za odgovarajući predmet; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) da lice zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu dostaviti: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete; potpisanu prijava sa radnom biografijom; overenu fotokopiju diplome odgovarajućeg stepena i vrste stručne spreme; dokaz o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih i uverenje o neosuđivanosti. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji uđu u uži krug biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka - o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt adrese koje su naveli u svojim prijavama. Nakon obavljene psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i obavlja razgovor sa kandidatima, a o datumu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni na broj telefona koji napišu na prijavi. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Sve prijave sa priloženom dokumentacijom predati u sekretarijatu škole od 09.00 do 12.00 časova ili poslati poštom na adresu: Tehnička škola, 22300 Stara Pazova, Svetosavska 5.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 331 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters