Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Šef računovodstva Puno radno vreme

na PREDŠKOLASKA USTANOVA „KAJA” u Ljig (Poslato na 25-11-2020)

Šef računovodstva


Oglas važi od: 25.11.2020.

PREDŠKOLASKA USTANOVA
„KAJA”
14240 Ljig, KraljiceMarije bb
tel. 014/3445-286

Šef računovodstva

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje, VII stepen stručne spreme u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, u zvanju: diplomirani ekonomista; znanje za rada na računaru; da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 139 stav 1 tačka 3.Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrzovno-vaspitni rad. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci ili trajni sa hologramom, original ili overena fotokopija); uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija); overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi; dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom pribavlja ustanova pre zaključenja ugovora o radu. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim formularom i kraćom biografijom mogu dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs - ne otvarati“.


Pregledano: 1008 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters