Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar škole Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „ŽARKO ZRENjANIN“ u Veliko Laole (Poslato na 25-11-2020)

Sekretar škole

Oglas važi od: 25.11.2020.

OSNOVNA ŠKOLA
„ŽARKO ZRENjANIN“
12306 Veliko Laole

Sekretar škole
za 50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do povratka odsutnog zaposlenog

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 75/2014 i 13/17 - odluka US, 113/17 i 95/2018), treba da ispunjava i posebne uslove predviđene čl. 132 stav 2, 3, 4 čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 - dr zakon, 10/2019, 27/18 - dr. zakon i 6/20) i to: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140 stav 1 tačka 1) podtačke (1) i (2) i tačke 2) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 - dr zakon, 10/2019, 27/18 - dr. zakon i 6/20). Kandidat mora da ima obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skladu sa članom 140 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i dozvolu za rad sekretara (u daljem tekstu: licenca za sekretara). Kandidat koji nema licencu je dužan da u roku od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa položi ispit za licencu za sekretara. Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje, dokaz: kandidat dostavlja overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, dokaz: lekarsko uverenje koje se podnosi pre zaključenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje - dokazuje se uverenjem iz kaznene evidencije (koju pribavlja kandidat u Ministarstvu unutrašnjih poslova nadležne policijske uprave sa datumom izdavanja u toku trajanja konkursa); 4) da ima državljanstvo Republike Srbije - dokazuje se uverenjem o državljanstvu u originalu ili overenoj kopiji (ne starije od 6 meseci); 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad: dokaz da kandidat zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - srpski jezik, u obavezi su da dostave samo oni kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, a dokazuje se potvrdom odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika; 6) izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija); 7) biografiju sa kontakt telefonom i adresom elektronske pošte. Stepen i vrsta obrazovanja moraju biti iz oblasti pravnih nauka u skladu sa članom 140 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/18 - dr. zakon i 6/20). Kandidat popunjava prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a koji se nalazi u delu „Novo na sajtu”, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlja školi. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa decom i učenicima dostavlja samo izabrani kandidat po okončanju konkursa, a pre zaključenja ugovora o radu. Prijavni formular sa pratećom dokumetacijom se dostavlja u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“, lično, radnim danom od 09.00 do 12.00 časova ili poštom na adresu: OŠ „Žarko Zrenjanin“, Veliko Laole bb, 12306 Veliko Laole, sa naznakom „Prijava na konkurs”. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave sa neoverenom dokumentacijom, neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „ŽARKO ZRENjANIN“


Pregledano: 833 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters