Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Администратор информационих система и технологија Puno radno vreme

na Dom zdravlja Irig u Irig (Poslato na 27-11-2020)

Администратор информационих система и технологија

Дом здравља “Ириг”, Ириг

ДОМ ЗДРАВЉА “ИРИГ”
Војводе Путника 5, Ириг
Тел/факс: 022/2462-030
Е-пошта: dzirig@mts.rs
ПИБ: 105201817
Матични број: 08879346

Број: 1607/20
Датум: 25.11.2020. године

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АПВ и јединица локалне самоуправе (’‘Сл. гласник РС’‘, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I), члана 24-27. Закона о раду (’‘Сл. гласник РС’‘, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017, 95/2018 – аутентично тумачење), а у складу са Кадровским планом Министарства здравља Републике Србије број 112-01-31/2020-02 од 27.02.2020. године као и члана 23. Статута Дома здравља ‘‘Ириг’‘ и Одлуке директора број 1606/20 од 25.11.2020. године Дом здравља ‘‘Ириг’‘ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом до две године и пробним радом у трајању од месец дана и то:

Администратор информационих система и технологија………………………1 извршилац

за рад у Служби за правне, економске, техничке и друге сличне послове.

Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља ‘‘Ириг’‘:

-Поставља и одржава интегрисани систем рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;
-Поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање инфорамционо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других;
-Поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података;
-Учествује у изради пројектне документације;
-Тестира програмске целине по процесима;
-Подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;
-Инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, корисничких апликација, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података;
-Имплементира и одржава базе података, креира извештаје, интерфејсе и програмске апликације у изабраном клијент – сервер систему за управљање базама података;
-Одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у изабраном клијент – сервер систему за управљање базама података;
-Врши припрему, обраду и унос информација, података и докумената у информационом систему;
-Стара се о исправном уношењу података у базе информационог система установе;
-Врши претраживање базе података информационог система;
-Пружа стручну подршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја;
-Планирање и израда backup / restore и disaster recovery процедура;
-Спроводи оптимизацију и унапређење перформанси продукционог система и решавање текућих проблема у раду са базама података;
-Повезује и врши миграцију података ка другим системима за управљање базама података;
-Доставља извештаје надлежним органима и организацијама;
-Саставља програме обуке корисника рачунарске инфраструктуре;
-Организује и спроводи обуку корисника за употребу базе података, кретање кроз апликације и њихове команде, унос и измена података, добијање извештаја;
-Организује и спроводи обуку корисника за употребу интернет портала, сајтова, презентација;
-Организује и спроводи обуку корисника за употребу рачунарске и мрежне опреме рачунарских радних станица, штампача, мрежне опреме и системског софтвера и сервиса-оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других;
-Организује и спроводи обуку корисника за употребу стандардних канцеларијских програма и интернета;
-Организује и спроводи обуку корисника за заштиту и контролу приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и за израду резервних копија података;
-Контролише са програмерима резултате тестирања;
-Извршава обраде, контролише рад стандардних апликација;
-Инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду информационих система и технологија;
-Предузима мере за благовремено обезбеђење резервних делова;
-Води оперативну документацију и потребне евиденције.

Услови за заснивање радног односа:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебе услове:

Високо образовање:
-На основним студијама у обиму од 180 ESPB бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
-На студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Пожељно је радно искуство на одржавању информационих система у здравственим установама.

Заинтересовани кандидати дужни су да приложе следећу документацију:
-Кратка биографија (CV) са адресом и контакт телефоном
-Фотокопија личне карте или очитана лична карта уколико је чипована
-Диплома о завршеној високој школи (оверена фотокопија)
-Кандидати који имају радно искуство одговарајући доказ о томе (фотокопија радне књижице, потврде, уверења и сл.)
-Фотокопија извода из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме)
-Фотокопија уверења о држављанству
-Фотокопија возачке дозволе (уколико је кандидат поседује)

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља ‘‘Ириг’‘.

Кандидат који буде изабран пре закључивања уговора о раду дужан је да достави: – лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати – уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци) – уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци)

Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља ‘‘Ириг’‘.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Све информације могу се добити на телефон 022/2462-030 лок.115.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Дом здравља ‘‘Ириг’‘, ул. Војводе Путника бр. 5, 22406 Ириг, са назнаком ‘‘Пријава на оглас за Администратора информационих система и технологија’‘.

Дом здравља ‘‘Ириг’‘ Директор др Небојша Ацин Рок важења 05.12.2020. Захтевани ниво квалификација Факултет – VI2 степен (3 године) Радно искуство у занимању Није битно Број извршилаца 1 Место рада Ириг Врста радниг односа / ангажовања Одређено Напомена Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)


Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja Irig


Pregledano: 634 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters