Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika Puno radno vreme

na OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ u Irig (Poslato na 02-12-2020)

Nastavnik srpskog jezika

Oglas važi od: 02.12.2020.

OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“
22406 Irig, Zmaj Jovina 59
tel. 022/2462-712



Nastavnik srpskog jezika
na određeno vreme, za 88,89% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“, 88/2017, 27/2018, dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. Zakon i 6/2020) i to: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Nastavnik je lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalistične akademske studije) i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2. na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. g. Pod odgovarajućim obrazovanjem podrazumeva se: 1) profesor srpskog jezika i književnosti, 2) profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom, 3) profesor srpske književnosti i jezika, 4) profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću, 5) diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima, 6) diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima, 7) profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost, 8) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik, 9) profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike, 10) profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima, 11) profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima, 12) profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu u školama u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi na mađarskom, odnosno rusinskom ili rumunskom jeziku, 13) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku i opštu književnost, 14) profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom, 15) diplomirani filolog za književnost i srpski jezik, 16) diplomirani filolog za srpski jezik i književnost, 17) profesor srpskog jezika i književnosti u odeljenjima za nacionalne manjine, 18) profesor srpskog jezika i srpske književnosti, 19) diplomirani komparatista, 20) master filolog (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Srpska književnost i jezik sa komparatistikom), 21) master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Srpska filologija (srpski jezik i književnost), Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost, Komparativna književnost sa teorijom književnosti), (22) profesor srpskohrvatskog jezika i književnosti; (23) master filolog iz oblasti filoloških nauka; (24) profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika; (25) master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet). Kandidat po Konkursu treba da priloži dokaze o ispunjenosti uslova i to sledeća dokumenta, u originalu ili overenoj fotokopiji, ne starija od 6 meseci od dana objave konkursa: 1) popunjen i odštampan prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kratku biografiju; 2) diplomu o stečenom visokom obrazovanju ili uverenje o diplomiranju ako nije izdata diploma; 3) uverenje o državljanstvu Republike Srbije; 4) uverenje iz kaznene evidencije MUP-a Republike Srbije, 5) izvod iz matične knjige rođenih; 6) dokaz odgovarajuće ustanove o poznavanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu. Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Prijave poslati putem pošte na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs - radno mesto nastavnika srpskog jezika“, ili prijavu doneti lično. Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Informacije u vezi sa konkursom moguće je dobiti na broj telefona: 022/2462-712 od 8 do 14 časova i na adresi: Zmaj Jovina 59, Irig. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana odlukom direktora. Psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Kandidati će biti pismenim putem obavešteni o ishodu konkursa.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“


Pregledano: 406 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters