Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši radiološki tehničar; Viša patronažna sestra - tehničar; Laboratorijski tehničar; Medicinska ses Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 02-12-2020)

Viši radiološki tehničar; Viša patronažna sestra - tehničar; Laboratorijski tehničar; Medicinska sestra - tehničar


Oglas važi od: 02.12.2020.

DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Ćirila i Metodija 321. Viši radiološki tehničar
na određeno vreme od 3 meseca, u Službi za radiološku dijagnostiku Doma zdravlja Kruševac
2 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: visoko obrazovanje: na strukovnim studijama medicine prvog stepena (osnovne strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; visoka škola strukovnih studija, smer radiologije; na osnovnim studijama medicine u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, viša medicinska škola smer radiologije; položen stručni ispit; posedovanje licence za rad. Opis poslova : utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.2. Viša patronažna sestra - tehničar
na određeno vreme od 3 meseca, u Službi polivalentne patronaže Doma zdravlja Kruševac

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: visoko obrazovanje: na strukovnim studijama medicine prvog stepena (osnovne strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; visoka medicinska škola strukovnih studija iz oblasti ginekologije i akušerstva ili opšteg smera; na osnovnim studijama medicine u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, viša medicinska škola iz oblasti ginekologije i akušerstva ili opšteg smera; položen stručni ispit; posedovanje licence za rad; vozački ispit B kategorije. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.3. Laboratorijski tehničar
na određeno vreme od 3 meseca, u Službi za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kruševac
2 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: srednje medicinsko obrazovanje u trajanju od četiri godine, medicinska škola laboratorijskog smera; položen stručni ispit; posedovanje licence za rad. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.4. Medicinska sestra - tehničar
na određeno vreme od 3 meseca, za rad u Službi hitne medicinske pomoći i sanitetskog prevoza Doma zdravlja Kruševac

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: srednje medicinsko obrazovanje u trajanju od četiri godine, medicinska škola opšteg smera; položen stručni ispit; posedovanje licenca za rad. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.5. Medicinska sestra - tehničar
na određeno vreme od 3 meseca, u Službi opšte medicine Doma zdravlja Kruševac
4 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: srednje medicinsko obrazovanje u trajanju od četiri godine, medicinska škola opšteg smera; položen stručni ispit; posedovanje licenca za rad. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.

OSTALO: Kandidati dostavljaju: prijavu u kojoj navode za koje radno mesto se prijavljuju; kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence za rad ili rešenja o upisu u komoru; izjavu da su zdravstveno sposobni za poslove za koje podnose prijavu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; fotokopiju vozačke dozvole (samo za poslove pod rednim brojem 2). Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima koji se jave na oglas, a radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučuje direktor. O konačnom izboru kandidata odlučuje direktor. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedeni dokument u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Prijave na oglas mogu se podneti do 03.12.2020. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC


Pregledano: 569 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters