Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Bibliotekar Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „ŽARKO ZRENjANIN“ u Zrenjanin (Poslato na 09-12-2020)

Bibliotekar

Oglas važi od: 09.12.2020.

OSNOVNA ŠKOLA „ŽARKO ZRENjANIN“

23000 Zrenjanin, Đurđa Smederevca 78
tel. 023/548-820 lokal 18

Bibliotekar
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, a najduže do 31.08.2021. godine, sa 50% radnog vremena

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-OUS i 113/17), treba da ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 10/19 i 6/20), posebne uslove iz člana 6 stav 1 tačka 8) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20,8/20 i 16/20), kao i posebne uslove iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova OŠ „Žarko Zrenjanin“ iz Zrenjanina, odnosno: da ima odgovarajuće obrazovanje, odnosno da je: 1. diplomirani bibliotekar-informatičar; 2. profesor, odnosno diplomirani filolog jezika i književnosti; 3. profesor, odnosno diplomirani filolog za opštu književnost sa teorijom književnosti; 4. profesor razredne nastave; 5. profesor jezika i književnosti, odnosno književnosti i jezika, smer za bibliotekarstvo; 6. profesor, odnosno diplomirani filolog književnosti i jezika; 7. profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti; 8. profesor srpskog jezika i književnosti; 9. profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnoću; 10. profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik; 11. profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost; 12. master bibliotekar - informatičar; 13. master filolog (glavni predmet/profil bibliotekarstvo i informatika); 14. master profesor jezika i književnosti (glavni predmet/profil bibliotekarstvo i informatika); 15. profesor jugoslovenskih književnosti; 16. diplomirani komparativista i bibliotekar; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati su u obavezi da popune prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, da ga odštampaju i dostave ustanovi zajedno sa potrebnom dokumentacijom. Uz prijavni formular, učesnici konkursa treba da dostave i: kraću biografiju; diplomu o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, overena fotokopija; dokaz o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije (uverenje fakulteta ili kopija indeksa ili dokaz o položenom stručnom ispitu, ispitu za licencu), original ili overenu fotokopiju; uverenje izdato od nadležne policijske uprave o kaznenoj evidenciji za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ne starije od šest meseci), original ili overena fotokopija; uverenje o državljanstvu RS, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija; izvod iz MK rođenih, obična kopija; dokaz o poznavanju srpskog jezika (samo za kandidate koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2 pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 dana, računajući od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Neuredne, nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave na konkurs neće biti razmatrane. Prijave na konkurs dostaviti na adresu: OŠ „ŽARKO ZRENjANIN“, 23000 Zrenjanin, Đurđa Smederevca 78, sa naznakom: Za konkurs - bibliotekar. Sva potrebna obaveštenja možete dobiti od sekretara škole, lično ili na telefon: 023/548-820 lokal 18.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „ŽARKO ZRENjANIN“


Pregledano: 1347 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters