Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik praktične nastave - instruktor vožnje Puno radno vreme

na SREDNjA STRUČNA ŠKOLA NIŠ u Niš (Poslato na 09-12-2020)

Nastavnik praktične nastave - instruktor vožnje

Oglas važi od: 09.12.2020.

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA NIŠ
18000 Niš, Beogradska 22
tel. 018/251-225

Nastavnik praktične nastave - instruktor vožnje
4 izvršioca

USLOVI: U radni odnos može biti primljen kandidat koji ispunjava uslove propisane čl. 139 i 141 stav 4 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: da ima odgovorajuće obrazovanje prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/201, 2/2020 i 17/2020); da ima državljanstvo RS; da ima psihičku, fizičku i zdrastvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatnorno ponašanje; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati su dužni da prilože odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost propisanih uslova, i to: kratku biografiju (CV); overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju (kandidati koji su stekli akademsko zvanje master dostavljaju i overenu fotokopiju diplome sa osnovnih akademskih studija); uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), original ili overenu fotokopiju; uverenje o neosuđivanosti (ne starije od šest meseci) original ili overenu fotokopiju; lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (dokaz podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu); dokaz o znanju srpskog jezika podnose samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a konkursnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. U skladu sa članom 154 stav 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, škola će minimum ličnih podataka kandidata ustupiti Nacionalnoj službi za zapošljavanje - Filijala Niš radi psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima, jer je ista uslov za zasnivanje radnog odnosa. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju. Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu: Srednja stručna škola Niš (za konkursnu komisiju), Beogradska 22, 18000 Niš. Sve informacije u vezi sa konkursom možete dobiti na telefone: 018/251-225 i 069/213-6612.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA STRUČNA ŠKOLA NIŠ


Pregledano: 551 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters