Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA SENTA u Senta (Poslato na 09-12-2020)

Nastavnik matematike

Oglas važi od: 09.12.2020.

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA SENTA
24400 Senta, Glavni trg 12
tel. 024/811-549

Nastavnik matematike
na mađarskom nastavnom jeziku, sa 67% radnog vremena

USLOVI: Kandidat treba da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; lice mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, dokaz: overena kopija diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju (dostavlja kandidat uz prijavu); 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, dokaz: lekarsko uverenje (dostavlja kandidat pre zaključenja ugovora); 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, dokaz: izvod iz kaznene evidencije o nekažnjavanju (dostavlja kandidat uz prijavu); 4) ima državljanstvo Republike Srbije, dokaz: uverenje o državljanstvu (dostavlja kandidat uz prijavu); 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, dokaz: diploma srednje, više ili visoke ustanove na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili potvrda da je položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (dostavlja kandidat uz prijavu).

OSTALO: Uz formular za prijavu na konkurs, koji se može preuzimati na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidat podnosi: potpisanu biografiju, overenu kopiju diplome, original/overenu kopiju uverenja o državljanstvu, original/overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, original/overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti, dokaz o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad (diploma: srednje, više ili visoke ustanove na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili potvrda da je položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove). Svi prilozi moraju biti u originalu ili overenoj kopiji. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji NSZ „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je sekretar škole, na broj telefona: 024/811-549, od 08.00 do 12.00 časova, svakog radnog dana. Prijave se podnose na gorenavedenu adresu.


Pregledano: 476 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters