Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj š Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE I VASPITANjE u Ada (Poslato na 09-12-2020)

Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi sa odeljenjskim starešinstvom - nastavnik flaute

Oglas važi od: 09.12.2020.

ŠKOLA ZA OSNOVNO
MUZIČKO OBRAZOVANjE I VASPITANjE
„BARTOK BELA“
24430 Ada, Trg oslobođenja 3/a
tel. 024/852-515

Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi sa odeljenjskim starešinstvom - nastavnik flaute
sa 78% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, odnosno do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr.zakoni, 10/2019 i 6/2020) i čl. 2. Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Sl. glasnik RS”, br. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 i 9/2020). Ostali uslovi propisani su čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Kandidati podnose: odštampan i popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, biografiju i sledeće dokaze o ispunjenosti uslova: dokaz o stečenom obrazovanju (overena fotokopija diplome i dodatka diplomi ili uverenje za kandidate kojima diploma još nije izdata, a ukoliko je obrazovanje stečeno u inostranstvu potrebno je priložiti i odgovarajući akt odnosno rešenje o priznavanju diplome od strane nadležnog organa Republike Srbije); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci); dokaz o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, odnosno uverenje da su u toku studija položili ispite iz pedagogije i psihologije ili dokaz da su položili stručni ispit, odnosno ispit za licencu (u skladu sa čl. 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja); dokaz da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utrđeno diskriminatorno ponašanje - uverenje iz MUP-a, a za nepostojanje diskriminatornog ponašanja uverenje iz osnovnog suda, ne starije od šest meseci računajući od dana objavljivanja konkursa; dokaz o znanju srpskog jezika - original ili overena fotokopija diplome, odnosno svedočanstva o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili dokument o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; dokaz o znanju mađarskog jezika - original ili overena fotokopija diplome, odnosno svedočanstva o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na mađarskom jeziku ili dokument o položenom ispitu iz mađarskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potpunom dokumentacijom o ispunjavanju navedenih uslova slati poštom na adresu: ŠOMOV „Bartok Bela“ Ada, Trg oslobođenja 3/a, 24430 Ada. Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti kod sekretara ŠOMOV „Bartok Bela“ Ada i putem telefona: 024/852-515.


Pregledano: 470 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters