Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na TEHNOLOŠKA ŠKOLA u Paraćin (Poslato na 09-12-2020)

Nastavnik...


Oglas važi od: 09.12.2020.

TEHNOLOŠKA ŠKOLA
35250 Paraćin
Dragoljuba Jovanovića 2
tel. 035/561-697

Nastavnik engleskog jezika
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

Nastavnik istorije
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 15% radnog vremena

Nastavnik prehrambene grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: U radni odnos može da bude primljeno lice: 1. koje ima odgovarajuće obrazovanje: 1.1 na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: a) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet odnosno grupe predmeta, b) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, pod uslovom da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 1.2 na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; lice iz tačke 1.1. b) mora da ima završene studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2. koje ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. koje nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzora na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. koje ima državljanstvo Republike Srbije; 5. koje zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formilar na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani prijavni formular kandidat dostavlja: biografiju (u kojoj obavezno navodi da li je izvršena psihološka procena sposobnosti kod nadležne službe za poslove zapošljavanja i kada); overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, kandidat koji ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena dostavlja overenu kopiju diplome drugog stepena i overenu kopiju diplome prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije, specijalističke studije); uverenje nadležne policijske uprave da nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela propisana članom 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da za kandidata nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje treba da bude izdato nakon raspisivanja konkursa); uverenje, odnosno potvrdu poverenika za zaštitu ravnopravnosti da za kandidata nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje; original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci); original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci); dokaz da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (ovaj dokaz dostavlja kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku); lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove (dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima) dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos, pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je osam dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom u zatvorenim kovertama na adresu: Tehnološka škola, Dragoljuba Jovanovića 2, 35250 Paraćin, sa naznakom „Za konkursnu komisiju”. Bliže informacije mogu se dobiti na tel. 035/561-697.


Skoro postavljeni poslovi TEHNOLOŠKA ŠKOLA


Pregledano: 561 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters